Oznamy

Slávnostné odovzdanie docentského dekrétu

Dňa 07. 04. 2017 o 10.00 hod. v rámci slávnostnej časti zasadnutia Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach, v zasadačke rektorátu TUKE, Letná 9, bude rektorom TUKE pánom prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc. slávnostne odovzdaný docentský dekrét pánovi Ing. Karolovi Semrádovi, PhD.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dňa 02. 02. 2017 sa uskutočnila habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Karola Semráda, PhD. K úspešnej obhajobe blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných aj osobných úspechov!
Fotky z obhajoby sú v sekcii Fotogaléria.

Rrozvrhy na LS 2016/2017

Rozvrhy na LS 2016/2017 z pohľadu katedry sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.


Harmonogram ŠVOČ 2016/2017

Termín súťaže: 30. 3. 2017
Vyhlásenie súťaže dekanom: 5. 12. 2016
Zverejnenie (tím ŠVOČ, štatút ŠVOČ, vedúci súťažných prác) na nástenkách katedier: 9. 12. 2016
Termín pre nahlásenie členov a predsedu hodnotiacej komisie: 1. 3. 2017
Termín pre nahlásenie tajomníkov jednotlivých sekcií: 1. 3. 2017
Termín pre odovzdanie prihlášky tajomníkovi rady ŠVOČ a súťažných prác tajomníkom jednotlivých sekcií: 24. 3. 2017
Zverejnenie výsledkov: 4. 4. 2017

Syndikovať obsah