Oznamy

Open Access

Ministerstvo školstva sa v roku 2015 prihlásilo k téme otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu (Open Access) a zaviazalo sa, že ho bude podporovať. Viac informácií nájdete v minulých aj súčasnom akčnom pláne.
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) založilo v rámci predošlých snáh v tejto oblasti Kontaktnú kanceláriu pre Open Access.
V tejto súvislosti je možné vyplniť krátky anonymný dotazník:
https://hass.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6eTEwBw3ouuqZh3
Jeho cieľom je zistiť, aké majú výskumníci a výskumníčky povedomie o činnosti Kontaktnej kancelárie pre Open Access, aký majú prístup k publikáciám vo svojom odbore a čo potrebujú, aby sami mohli publikovať v Open Access recenzovaných časopisoch. Výsledky dotazníka budú slúžiť výlučne pre potreby Nezávislej hodnotiacej správy Iniciatívy pre otvorené vládnutie.
Vaše odpovede prispejú ku kvalitnejšiemu zhodnoteniu záväzkov SR v oblasti otvorenej vedy a výskumu a k lepšiemu porozumeniu toho, aké opatrenia by malo ministerstvo prijať v tejto oblasti.
Dotazník bude prístupný do 30. apríla 2020.

Návrh tém dizertačných prác pre AR 2020/2021

Študijný odbor: Doprava
Študijný program: Letecké a kozmické systémy
Školiace pracovisko: Katedra leteckej technickej prípravy
------
Názov témy (SK): Využitie bezposádkových prostriedkov na zabezpečenie priestorov
Názov témy (EN): Utilization of unmanned aerial vehicles for area security
Školiteľ: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.
Školiteľ - konzultant: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Forma štúdia: Denná/externá
---
Názov témy (SK): Miniatúrne senzory na báze magnetických mikrodrôtov
Názov témy (EN): Miniature sensors based on magnetic microwires
Školiteľ: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.
Školiteľ - konzultant: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Forma štúdia: Denná/externá
---
Názov témy (SK): Optimalizácia výkonnostných parametrov elektromagnetických aktuátorov nanosatelitov
Názov témy (EN): The optimization of the nanosatellite magnetorquer performance
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Školiteľ - konzultant: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Forma štúdia: Denná
---
Názov témy (SK): Experimentálne modelovanie charakteristík bezposádkového prostriedku
Názov témy (EN): Experimental modelling unmanned aerial vehicle characteristics
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Školiteľ špecialista: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.
Forma štúdia: denná
---
Názov témy (SK): Využitie bezkontaktných senzorov v zabezpečovacích systémoch
Názov témy (EN): The use of contactless sensors for security systems
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Školiteľ špecialista: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.
Forma štúdia: Denná/externá
---
Názov témy (SK): Prieskum stacionárnych magnetických polí pomocou lietajúceho bezposádkového prostriedku
Názov témy (EN): Surveying of stationary magnetic fields using unmanned aerial vehicles
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Školiteľ špecialista: doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Forma štúdia: Denná
---
Názov témy (SK): Využitie existujúcich elektromagnetických polí a signálov na manažment riadenia bezposádkových prostriedkov
Názov témy (EN): Utilization of Existing Electromagnetic Fields and Signals in unmanned vehicles control management
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Školiteľ špecialista: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.
Forma štúdia: Denná
---
Názov témy (SK): Elektronický systém na zber a spracovanie dát pre optimalizáciu výcviku operátorov bezposádkových prostriedkov
Názov témy (EN): Electronic Data Acquisition and Processing System for Optimisation of Unmanned Vehicles Operators Training
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Školiteľ špecialista: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.
Forma štúdia: Denná
---
Názov témy (SK): Aplikácia magnetometrie v nedeštruktívnej diagnostike dopravných systémov
Názov témy (EN): Application of Magnetometry in Non-Destructive Diagnostics of Transport Systems
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Školiteľ špecialista: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.
Forma štúdia: Denná
---
Názov témy (SK): Magnetometrický systém pre satelity triedy CubeSat
Názov témy (EN): Magnetometric System for satelites of CubeSat Class
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Školiteľ špecialista: doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Forma štúdia: Denná

Skupina Good Road predstavuje skladbu "Na kolená padám"

Naši interní doktorandi z Katedry leteckej technickej prípravy Ing. Novotňák a Ing. Fiľko sa okrem aktívnej práci vo vedecko výskumnej činnosti v rámci svojho štúdia, venujú aj voľnočasovej záujmovej umeleckej činnosti s kapelou Good Road, v ktorej pôsobia. Pred pár dňami o nich a o ich novej skladbe "Na kolená padám", vyšiel aj článok na webe Rádia Košice.
Získane poznatky počas štúdia z oblasti digitalizácie a filtrácie signálov je možné využiť aj v tejto oblasti ;-).

Syndikovať obsah