Oznamy

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dňa 02. 02. 2017 o 9:00 hod. sa v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Karola Semráda, PhD. s názvom Aplikácia CAE metód v letectve a obhajoba habilitačnej práce s názvom Posudzovanie technickej spôsobilosti konštrukcií pomocou numerických simulačných metód.
Obhajoba je verejná.

Dizertačné skúšky

Dňa 27. 01. 2017 vykonajú dizertačnú skúšku v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE doktorandi študijného odboru 5.2.13 Elektronika. V čase od 09:00 hod. bude prezentovať písomnú prácu k dizertačnej skúške na tému Kalibrácia 3D snímačov magnetických polí Ing. Tomáš Kliment (KLTP) a od 11:00 hod. Ing. Martin Krchňák (KA) s prácou na tému Depolarizačná útlmová komora.
Dizertačné skúšky sú verejné.


Harmonogram ŠVOČ 2016/2017

Termín súťaže: 30. 3. 2017
Vyhlásenie súťaže dekanom: 5. 12. 2016
Zverejnenie (tím ŠVOČ, štatút ŠVOČ, vedúci súťažných prác) na nástenkách katedier: 9. 12. 2016
Termín pre nahlásenie členov a predsedu hodnotiacej komisie: 1. 3. 2017
Termín pre nahlásenie tajomníkov jednotlivých sekcií: 1. 3. 2017
Termín pre odovzdanie prihlášky tajomníkovi rady ŠVOČ a súťažných prác tajomníkom jednotlivých sekcií: 24. 3. 2017
Zverejnenie výsledkov: 4. 4. 2017

Sila energie

Dňa 30. 9. 2016 sa zúčastnil Ing. J. Čerňan, PhD. na Veľtrhu prednášok a školení v Starej Lesnej pod názvom Sila energie.
V rámci podujatia Naša Tatravagónka sa zúčastnili vybraní vedúci zamestnanci každého oddelenia spoločnosti Tatravagónka Poprad a.s.
Za našu fakultu bola prezentovaná 3D tlač a jej využitie v praxi a tiež pracoviská katedier Leteckej fakulty a ich pedagogicko-výskumné smerovanie. Táto propagačná činnosť fakulty sa stretla s pozitívnou odozvou publika a vyústila do otvorenej diskusie. V rámci nej sa nadviazali kontakty s odborníkmi z rôzneho odvetvia dopravného priemyslu. Je predpoklad úspešnej spolupráce nielen vo výskumnej sfére, ale aj vo sfére ďalšieho vzdelávania u nás pre vedúcich pracovníkov a budúcich špecializovaných pracovníkov pre oblasť pokročilých technológií výroby.
Letecká fakulta a prezentácia jej aktivít zaujala natoľko, že bola vyhodnotená ako najlepšia prezentujúca organizácia.

Pracovná stáž Ing. Tomáša Klimenta

Na základe spoločného jednania doc. Ing. Dušana Prasličku, PHD. a Ing. Zbyňka Schreiera, CSc. riaditeľa Odboru metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, bola dohodnutá a naplánovaná pracovná stáž pre študenta denného doktorandského štúdia Ing. Tomáša Klimenta. Miesto výkonu stáže bolo dohodnuté v Slovenskej legálnej metrológii, n.o. Hviezdoslavova 31, pracovisko Banská Bystrica (SLM n.o.). Výzvou bolo to, že Slovenská legálna metrológia získala osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
Na stáž nastúpil Ing. Kliment dňa 27. 6. 2016 v trvaní 3 týždňov. Hlavným cieľom stáže bolo vyvinúť vhodnú metodiku na diagnostikovanie mostových váh. Jednou z prvých úloh bolo štúdium jednotlivých systémov váh, ich princípy a zapojenia. Následne bolo možné vidieť vykonávanie metrologických činností v praxi. Jadrom práce bolo vytvoriť zmenšený model mostovej váhy, na ktorej by sa vykonávali testy. To zahŕňalo výber tenzometrických snímačov a elektroniky a poskladanie váhy. Takisto bolo nutné navrhnúť primeranú konštrukciu váhy tak, aby v mierke odpovedala realite. Vedľajšou úlohou bolo analyzovať inovatívne metódy určovania neistôt (metóda Monte Carlo) v porovnaní s klasickými prístupmi.

Súťaž o najlepšie doktorandské práce na TUKE 2016

Dňa 16. 11. 2016 sa uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE v rámci „Týždňa vedy na Slovensku“ na TUKE. Komisia hodnotila práce denných doktorandov po obsahovej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu kvality a dizajnu. Po vedeckej stránke bola ako jedna z najlepších vyhodnotená práca, ktorú reprezentoval Ing. Tomáš Kliment z KLTP s dizertačnou prácou na tému Kalibrácia magnetometra satelitu skCUBE pod vedením školiteľa doc. Ing. Václava Mouchu, CSc. Nášmu doktorandovi blahoželáme k vynikajúcemu umiestneniu.

Súťaž o Cenu Š. Jedlíka 2016

Slovenská magnetická spoločnosť (SMAGS) organizovala v r. 2016 piaty ročník celoštátnej súťaže o Cenu Štefana Jedlíka za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály.
Na základe odborných posudkov a odporúčaní hodnotiacej komisie v kategórii "Dizertačné práce" patrilo 1. miesto Ing. Viktorovi Kánovi, PhD., ktorý svoju dizertačnú prácu vypracoval na KLTP LF TUKE. K tomuto úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.

Získanie ceny Literárneho fondu za rok 2016 pre študenta z LF TUKE

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy hodnotí každoročne najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie.
Na svojom zasadnutí 22. 9. 2016 udelili prémiu študentovi Leteckej fakulty TUKE Bc. Pavlovi Marcinovi, autorovi práce Magnetoimpedančný jav v tenkých magnetických drôtoch.
Študent Bc. Pavol Marcin v rámci ŠVOČ 2016 na LF TUKE súťažil o najlepšiu prácu v sekcii Avionické a senzorické systémy a umiestnil sa na 1. mieste. Vedúci práce bol doc. Ing. Dušan Praslička, PhD. K oceneniu srdečne blahoželáme!

Syndikovať obsah