Oznamy

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 26. 08. 2016 sa v Sieni Vedeckej rady LF o 10:00 uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Jána Bajúsa s dizertačnou prácou na tému "Stabilizácia multirotorových bezpilotných prostriedkov na báze merania a spracovania veličín fyzikálnych polí" a o 12:00 obhajoba dizertačnej práce Ing. Viktora Kána s dizertačnou prácou na tému "Skúmanie a využitie senzorových efektov na magnetických mikrodrôtoch". Prajeme úspešné obhajoby.

Košice - Mesto letectva a parašutizmu

Pozývame Vás na letecké podujatie Košice - Mesto letectva a parašutizmu, ktoré sa uskutoční v sobotu 03. 09. 2016 od 10.00 do 17.00 hod. v priestoroch Aeroklubu Košice - Barca.

Súťaž o Cenu Štefana Jedlíka

Slovenská magnetická spoločnosť organizuje už piaty rok celoslovenskú súťaž o Cenu Štefana Jedlíka, do ktorej sa môžu prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, po úspešnej obhajobe záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, resp. dizertačnej) zaoberajúcej sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami. Prihlášku spolu s úplným textom práce v elektronickej forme a s písomným súhlasom vedúceho práce, resp. vedúceho katedry, ktorá tému záverečnej práce vypísala, je potrebné poslať na adresu organizátora súťaže: doc. RNDr. Eva Komová, PhD., Slovenská magnetická spoločnosť, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Rampová 7, 041 21 Košice do 30. 08. 2016. Prihlášku a ďalšie podrobnosti o súťaži je možné nájsť na webovom sídle SMAGS.

Syndikovať obsah