Študijné programy


Bakalársky študijný program Senzorika


Štúdium je zamerané na oblasť analýzy, návrhu, výberu, realizácie, prevádzkovania, diagnostikovania a využitia senzorických systémov. Absolventi získajú základné teoretické vedomosti zo senzoriky, elektroniky, spracovania a vizualizácie signálov. Získané znalosti a nadobudnuté praktické skúsenosti s najmodernejšími snímačmi a elektronickými systémami spracovania signálov, zaručia absolventom široké profesné uplatnenie v prevádzke, výrobe alebo vývoji na pracoviskách s aplikovanými senzorickými systémami a elektronikou. Je to aktuálne napríklad v letectve, doprave, vojenstve, polícii, bezpečnostných službách, ale aj priemysle, oddeleniach a firmách zaoberajúcich sa ekológiou, geofyzikou, defektoskopiou, kvalitou materiálov a podobne. Uplatniť sa môžu aj ako operátori či pracovníci technickej obsluhy bezpilotných systémov, leteckých, vojenských a technologických trenažérov všetkých kategórií, velínov či robotizovaných pracovísk.

Inžiniersky študijný program Senzorika a avionické systémy


Štúdium je zamerané na získanie teoretických vedomostí a praktických skúseností v študijnom odbore elektronika, s možnosťou výberu cieľovej orientácie do oblasti analýzy, návrhu, výberu, realizácie, prevádzkovania, diagnostikovania a využitia senzorických alebo avionických systémov. Absolventi, v nadväznosti na oblasť senzoriky a avioniky, získajú vedomosti zo všeobecnej a leteckej elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a spracovania signálov, základné vedomosti z elektrického, špeciálneho, rádiového, rádiotechnického vybavenia a prevádzkového zabezpečenia lietadiel. Nadobudnú zručnosti z diagnostikovania leteckej techniky a zisťovania porúch, z obsluhy kontrolno-meracích a diagnostických zariadení a z oblasti pozemných navigačných, prieskumných, výstražných a zabezpečujúcich systémov, riadiacich a informačných systémov, z defektoskopie ako aj z problematiky analýzy kvality materiálov, priemyselnej a dopravnej senzoriky a senzoriky inteligentných budov a objektov. Úspešné ukončenie programu, najmä získané znalosti a praktické skúsenosti s najmodernejšími snímačmi a elektronickými systémami lietadiel, zaručí jeho absolventom široké profesné uplatnenie v leteckom priemysle, ako aj v prevádzke, výrobe, výskume a vývoji.

Doktorandský študijný program Letecké a priemyselné elektronické systémy


Štúdium je zamerané na získanie teoretických vedomostí a praktických skúseností z kľúčových oblastí elektroniky a senzoriky. Absolvent štúdia si osvojí základy vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, prezentácie vedeckých výsledkov a dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore elektronika.Uplatnenie nájde vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách pri riešení zložitých problémov, návrhov a analýz. Profesionálne uplatnenie nájde v letectve, priemysle a službách vo verejnom aj súkromnom sektore.