Dizertačné práceTéma dizertačnej práce:Multisenzorový systém pre detekciu UAV
Anotácia:
Cieľom dizertačnej práce je využitie ovplyvnenia magnetických a elektromagnetických polí v rôznych frekvenčných oblastiach prítomnosťou UAV pre jeho detekciu narušenia pri ochrane záujmového priestoru. Realizácia tohto cieľa vyžaduje analýzu signálových zmien v multisenzorovom systéme spôsobených prítomnosťou UAV, identifikáciu interferujúcich signálov a návrh detekčného zariadenia a algoritmov pre spracovanie detegovaných signálov.
Meno doktoranda:Ing. František HEŠKO
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD.

Štandardná doba štúdia:01. 09. 2016 – 31. 08. 2019


Téma dizertačnej práce:Kalibrácia 3D snímačov magnetických polí
Anotácia:
Cieľom dizertačnej práce je využitie inovatívnych metód pre kalibráciu 3D snímačov magnetických polí. Realizácia tohto cieľa vyžaduje všeobecný a hlboký teoretický rozbor kalibračných metód snímačov vektorových fyzikálnych polí, návrh nových algoritmov na báze neurónových sietí a vybudovanie kalibračného pracoviska pre 3D magnetické snímače.
Meno doktoranda:Ing. Tomáš KLIMENT
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD.
Štandardná doba štúdia:01. 09. 2015 – 31. 08. 2018

Téma dizertačnej práce:Spracovanie a vizualizácia signálov multisenzorových systémov
Anotácia:
Vypracovanie efektívneho systém zberu, spracovania, archivácie a vizualizácie signálov multisenzorového systému predurčeného pre reálny bezpilotný prostriedok, vytvorenie multisenzorovej siete na niekoľkých bezpilotných prostriedkoch a vyriešenie vzájomného zdieľania, prípadne prenosu meraných signálov v rámci siete a na pozemné riadiace pracovisko, vytvorenie 3D modelu bezpilotného prostriedku, vizualizácia pohybu bezpilotného prostriedku v reálnom prostredí.
Meno doktoranda:Ing. Tomáš VOLČKO
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:

doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD.
Štandardná doba štúdia:02. 09. 2014 – 31. 08. 2017

Téma dizertačnej práce:Stabilizácia multirotorových bezpilotných prostriedkov na báze merania a spracovania veličín fyzikálnych polí
Anotácia:
Analýza, návrh a realizácia nových metód riadenia a stabilizácie polohy viac rotorových bezpilotných prostriedkov s využitím veličín fyzikálnych polí. Praktická realizácia mikroprocesorového multisenzorického subsystému. Algoritmizácia stabilizácie polohy a pohybu okolo ťažiska aplikovaná na kvadrokopter.
Meno doktoranda:Ing. Ján BAJÚS
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Štandardná doba štúdia:02. 09. 2013 – 31. 08. 2016; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Skúmanie a využitie senzorových efektov na magnetických mikrodrôtoch
Anotácia:
Senzory na báze magnetických mikrodrôtov sú na jednej strane mimoriadne perspektívnymi pre technickú prax najmä pre bezkontaktnú diagnostiku či registráciu výskytu určených prevádzkových stavov, na druhej strane v súčasnosti bráni ich masovému rozšíreniu okrem iného aj nutnosť navrhnúť a do praktickej použiteľnosti dopracovať nové metódy meraní a spracovaní signálov. Využitie vybraných efektov, najmä GMI, pre návrh, realizáciu a overenie špecifických verzií snímačov fyzikálnych veličín a stavov môže priniesť nové poznatky a experimentálne overenie viacerých možných senzorových efektov. Predpokladaným vedeckým prínosom je zistenie a analýza javov vyskytujúcich sa pri pokuse o reálne využitie senzorových efektov, ako sú napríklad šumy, nestabilita, kríženie citlivosti a podobne. Experimentálne overenie viacerých možných senzorových efektov, analýza ich výhodných a nevýhodných vlastností z pohľadov náročnosti realizácie senzorov a možného praktického využitia. Pokrok, ktorý bude dosiahnutý v dizertačnej práci spracovanej na predloženú tému, významne prispeje k praktickému využitiu riešenej kategórie senzorov.
Meno doktoranda:Ing. Viktor KÁN
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.

Štandardná doba štúdia:02. 09. 2013 – 31. 08. 2016; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Aplikácie magnetometrie v archeológii a geofyzike
Anotácia:
Cieľom práce je realizovať presný magnetometer pre archeologické a geofyzikálne aplikácie. Navrhnúť metodiku spracovania, vizualizácie a interpretácie nameraných dát.
Meno doktoranda:Ing. Norbert FLACHBART
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Štandardná doba štúdia:03. 09. 2012 - 31. 08. 2017

Téma dizertačnej práce:Vplyv vybraných povrchových úprav na kontaktnú únavu spekaných ocelí
Anotácia:
Na vybraných konštrukčných oceliach pripravených cestou práškovej metalurgie aplikovať moderné metódy ich povlakovania a posúdiť ich vplyv na základné tribologické (kontaktná únava, abrázia) vlastnosti. V oblasti kontaktnej únavy zistiť vplyv povlakovania na životnosť materiálov, popísať mechanizmus poškodzovania a stanoviť možnosti prognózovania. V oblasti odolnosti voči opotrebeniu (abrázia) stanoviť koeficienty trenia, kinetiku a charakter poškodzovania a to ako za sucha tak aj s použitím lubrikantu. V prípade možnosti nájsť koreláciu medzi opotrebením a životnosťou pri kontaktnej únave.
Meno doktoranda:Ing. Jozef ČERŇAN
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.
doc. Ing. Peter MRVA, CSc.
Štandardná doba štúdia:03. 09. 2012 – 31. 08. 2015; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Riadenie objektu s multisenzorovým snímacím systémom
Anotácia:
Súčasný stav v oblasti riadenia zložitých multisenzorových systémov, napríklad UAV, robotizovaných lietajúcich plošín či špeciálnych servorámov; riešenie problematiky moderných prístupov v riadení systémov, problematiky integrácie a fúzie signálov senzorov a súradnicovými sústavami a ich posunmi, rotáciou a transformáciou.
Meno doktoranda:Ing. Miroslav LAŠŠÁK
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Štandardná doba štúdia:02. 09. 2011 - 31. 08. 2014; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Bezkontaktné senzory ťahu na báze magnetických mikrodrôtov
Anotácia:
Súčasný stav senzorových efektov na magnetických mikrodrôtoch, fyzikálnymi princípmi GMI a pohyb doménovej steny; súčasný stav senzorov na báze magnetických mikrodrôtov, s dôrazom na princípy využívajúce bistabilné magnetické mikrodrôty, stavom v matematickom spracovaní signálov a v odbore elektronických systémov pre spracovanie signálov na báze mikrodrôtov.
Meno doktoranda:Ing. Miroslav ŠMELKO
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.

Štandardná doba štúdia:02. 09. 2011 - 31. 08. 2014; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Testovanie a kalibrácia multisenzorových systémov
Anotácia:
Súčasný stav v problematike integrácie senzorov najmä v navigačných systémoch a stav v matematickom spracovaní signálov; dostupné SW prostriedky pre matematické spracovanie s dôrazom na open-source.
Meno doktoranda:Ing. Katarína DRAGANOVÁ
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
Štandardná doba štúdia:02. 09. 2009 - 31. 08. 2012; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Možnosti magnetického zabezpečenia objektov
Anotácia:
Súčasný stav v problematike konštrukcie multisenzorových systémov; Návrh číslicovej časti elektroniky 4 kanálového magnetometra; Návrh koncepcie programového vybavenia 4k magnetometra.
Meno doktoranda:Ing. Pavol LIPOVSKÝ
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Štandardná doba štúdia:02. 09. 2009 - 31. 08. 2012; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Multisenzorové systémy pre bezpečnostnú a zabezpečovaciu techniku
Anotácia:
Súčasný stav v problematike konštrukcie multisenzorových systémov so zameraním na bezpečnostnú a zabezpečovaciu techniku. Písomnú časť dizertačnej skúšky spracovať na základe najnovších vedeckých poznatkov z oblasti priemyslu, leteckej techniky a výstavby inteligentných budov.
Meno doktoranda:Ing. Martin MIHÁLIK
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
Štandardná doba štúdia:02. 09. 2009 - 31. 08. 2012; štúdium prerušené

Téma dizertačnej práce:Analýza a syntéza gradientných indukčných snímačov s geometricky extrémnou šírkou snímania
Anotácia:
Súčasný stav v problematike špeciálnych indukčných senzorov so zameraním na gradientné senzory; Súčasný stav senzorov systému KDP a návrh možných alternatív; Matematické modely indukčných senzorov a modely v prostredí QuickField; Analýza metodiky určovania charakteristík.
Meno doktoranda:Ing. Peter JOZEK
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.
Štandardná doba štúdia:01. 10. 2008 - 30. 09. 2011; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Technické aplikácie mikrodrôtov
Anotácia:
Súčasný stav v problematike magnetických mikrodrôtov; Možnosti technických aplikácií bipolárnych magnetických mikrodrôtov; Experimentálne meranie magnetických vlastností mikrodrôtov; Koncepcia pracoviska na dekódovanie magnetických tágov na báze mikrodrôtov.
Meno doktoranda:Ing. Rudolf SABOL
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
RNDr. Rastislav VARGA, PhD.
Štandardná doba štúdia:01. 10. 2008 - 30. 09. 2011; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Analýza a syntéza multisenzorových systémov pre bezpečnostnú a zabezpečovaciu techniku
Anotácia:
Problematika konštrukcie multisenzorových systémov so zameraním na bezpečnostnú a zabezpečovaciu techniku z oblasti priemyslu, leteckej techniky a výstavby inteligentných budov.
Meno doktoranda:Ing. Ján DŽUBÁK
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Štandardná doba štúdia:01. 03. 2008 - 28. 02. 2011; štúdium prerušené

Téma dizertačnej práce:Kontaktná únava
Anotácia:
Kontaktná únava; Analýza súčasného stavu riešenia problematiky a literatúry, ktorá sa zaoberá skúmanou problematikou; Zvolenie metód riešenia dizertačného projektu.
Meno doktoranda:Ing. Vladimír ZAHRADNÍČEK
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.
prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.
Štandardná doba štúdia:01. 10. 2008 - 01. 10. 2011; štúdium prerušené

Téma dizertačnej práce:Číslicové magnetometre s mikrodrôtovými senzormi
Anotácia:
Realizácia praktických meraní slabých stacionárnych a nízkofrekvenčných magnetických polí pomocou priestorovo rozmiestnených senzorov; Využitie klasických štatistických metód na analýzu, syntézu a časopriestorovú vizualizáciu nameraných signálov; Aplikácia metód a postupov používaných v teórii chaosu na skúmanie väzby medzi jednotlivými hodnotami časovej postupnosti a hľadania usporiadanosti pri časopriestorovej vizualizácii nameraných údajov.
Meno doktoranda:Ing. Andrej ČVERHA
Školiteľ:doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
Štandardná doba štúdia:01. 10. 2006 - 01. 10. 2011; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Analýza a syntéza špeciálnych magnetických senzorov
Anotácia:Súčasný stav v problematike špeciálnych magnetických senzorov s feromagnetickým jadrom so zameraním na relaxačné senzory s jadrami z vybraných, špeciálne temomagneticky spracovaných materiálov. Analýza vlastností nových materiálov, meranie a analýza charakteristík senzorov pôvodných koncepcií, ale s jadrami z nových materiálov. Návrh principiálnych možností zlepšenia elektronickej časti senzorov pre rôzne metódy spracovania signálov, doložený matematickým modelom s výsledkami simulačných experimentov v Matlabe-Simulinky a najmä experimentálne získanými výsledkami.
Meno doktoranda:Ing. Alexius KLINDA
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.
Štandardná doba štúdia:01. 10. 2006 - 30. 09. 2009; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Vyhľadávanie a monitorovanie rozvodov 50 Hz
Anotácia:
Realizácia systémov merania a monitorovania zdrojov a rozvodov 50 Hz na báze 4-kanálových magnetometrov; realizácia hardvéru a softvéru; využitie realizovaného systému na nízko lietajúcich objektoch; analýza možnosti využitia systému na zisťovanie nelegálneho odberu elektrickej energie.
Meno doktoranda:Ing. Patrik GONDA
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Štandardná doba štúdia:01. 11. 2003 - 01. 11. 2008; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Využitie magnetických a akcelerometrických senzorov pri riešení navigačnej úlohy
Anotácia:
Návrh a praktická realizácia subsystémov pre vektorové meranie lineárnych zrýchlení, uhlových zrýchlení, lokálneho magnetického poľa a rýchlosti vzduchu s využitím MEMS a mikrokontrolérov; Experimentálne určenie statických a dynamických prevodových charakteristík použitých snímačov; Integrácia subsystémov s využitím priemyselného počítača, návrh a realizácia programového vybavenia na vizualizáciu a záznam meraných signálov; Návrh algoritmov popisu trajektórie pohybu pre aplikačné využitie.
Meno doktoranda:Ing. Peter LUKÁČ
Školiteľ:doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
Štandardná doba štúdia:2004 - 2009; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Magnetický server s autooscilačnými snímačmi
Anotácia:
Multikanálové snímače magnetického poľa; koncepcia magnetometrického servera; sieťová prevádzka skupiny magnetometrických serverov; realizácia programového vybavenia pre server; klientsky softvér; aplikačný softvér.
Meno doktoranda:Ing. Vladimír VASIĽ
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Štandardná doba štúdia:01. 11. 2003 - 01. 11. 2008; štúdium úspešne ukončené

Téma dizertačnej práce:Monitorovanie a riadenie pohybu objektu v priestore
Anotácia:
Tvorba digitálnej priestorovej mapy záujmového priestoru; virtualizácia palubných prostriedkov pohybujúceho sa objektu; vizualizácia pohybu objektu v priestore; návrh a realizácia modelu riadenia pohybu objektu
Meno doktoranda:Ing. Jozef GALANDA
Školiteľ:
Školiteľ špecialista:
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Štandardná doba štúdia:01. 09. 2000 – 31. 08. 2005; štúdium úspešne ukončené