Predmety

Katedra leteckej technickej prípravy vyučuje v akreditovaných študijných programoch Leteckej fakulty vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia škálu predmetov s elektrotechnickým a strojárskym zameraním. Katedra poskytuje vzdelávanie v základných elektrotechnických a strojárskych predmetoch v súlade s národnými a medzinárodnými leteckými predpismi.
Okrem vysokoškolskej výučby, katedra poskytuje vzdelávanie pre leteckých špecialistov podľa Part-66 v troch moduloch: Modul 3 Základy elektrotechniky), Modul 4 (Základy elektroniky) a Modul 6 (Materiály a základné strojnícke súčiastky), ktoré umožní úspešným absolventom získať medzinárodný certifikát leteckého obslužného personálu.

Vzdelávacie aktivity v kurzoch a vo vybraných vysokoškolských predmetoch poskytuje katedra prostredníctvom vzdelávacieho a informačného portálu Leteckej fakulty a systému MAIS.


A

Analýza signálov a sústav
Aplikovaná magnetometria
Aplikovaná senzorika

C

CA-X metódy navrhovania konštrukcií

Č

Číslicové spracovanie signálov

D

Digitalizácia a spracovanie signálov
Diplomový projekt

E

Elektrické meranie
Elektromagnetické prostredie a ekológia
Elektronické meranie
Elektrotechnológie

I

Impulzová a číslicová technika
Inteligentné snímače

K

Konštruovanie s podporou počítača
Konštruovanie s podporou počítača I.
Konštruovanie s podporou počítača II.
Kovové a nekovové letecké materiály

L

Letecká silnoprúdová elektrotechnika
Letecké technológie

M

Magnetické meranie
Materiály, technológie a súčiastky
Materiály a výrobné technológieMechanizmy a časti lietadiel
Meranie neelektrických veličín
Metrológia elektromagnetických veličín
Mikrosystémy a nanotechnológie
Modelovanie a simulácie
Moderné informačné a regulačné systémy

P

Pružnosť a pevnosť

S

Semestrálny projekt I.
Semestrálny projekt I.
Semestrálny projekt II.
Semestrálny projekt II.
Seminár z elektroniky
Seminár z kovových a nekovových leteckých materiálov
Seminár z leteckých technológií
Senzorika bezpečnostných a zabezpečovacích systémov
Senzorika inteligentných objektov
Senzorika leteckých a dopravných systémov
Signály a sústavy
Snímače fyzikálnych veličín
Systémy pre zber a spracovanie údajov

T

Technická dokumentácia a konštruktívna geometria
Technická dokumentácia a predpisy
Technická mechanika

Z

Základné vlastnosti snímačov
Základy elektroniky
Základy elektrotechniky
Základy leteckej elektrotechniky a elektroniky
Základy leteckej kybernetiky
Základy technickej mechaniky, pružnosti a pevnosti
Základy teórie mechanizmov a častí strojov
Záverečná práca


Analýza signálov a sústav

Cieľom predmetu je prehĺbiť základné poznatky z teórie signálov a sústav. Naučiť študentov aplikácii metód analýzy signálov a sústav v technickej inžinierskej praxi pri riešení komplexných procesov.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc..

Aplikovaná magnetometria

Absolvent má získať ucelený prehľad o magnetometrii a možnostiach jej využitia , poznať základné aplikácie, používané magnetometre a metódy merania a spracovania informácie. Získať praktické skúsenosti na laboratórnych cvičeniach.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc..

Aplikovaná senzorika

V kontexte ďalších predmetov programu o senzorike, elektronike, spracovaní a vizualizácie signálov dať študentom prehľad o princípoch a možnostiach využitia senzorov v priemyselných a dopravných aplikáciách. Na laboratórnych cvičeniach študent získa praktické skúsenosti s množstvom systémov.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

CA-X metódy navrhovania konštrukcií

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s existujúcimi systémami počítačom podporovaného projektovania, navrhovania a riadenia projekčných prác a výroby. Zoznámiť študentov s orientáciou a prístupom k využívaniu moderných CA-X systémov v priamej aplikácii na CAD/CAM/CAE systém Pro/ENGINEER a Pro/MECHANICA.

Garantuje: doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.

Číslicové spracovanie signálov

Predmet je zameraný na základné poznatky, metódy a princípy číslicového spracovania signálov. Pozornosť je venovaná diskretizácii a kvantizácii analógového signálu, použitiu integrálnych transformácií, lineárnym číslicovým filtrom a adaptívnej filtrácii.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Digitalizácia a spracovanie signálov

Predmet je zameraný na základné poznatky, metódy a princípy číslicového spracovania signálov. Pozornosť je venovaná diskretizácii a kvantizácii analógového signálu, použitiu integrálnych transformácií, lineárnym číslicovým filtrom a adaptívnej filtrácii. V rámci LC sa študent naučí prakticky spracovávať merané signály na počítači.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Diplomový projekt

Cieľom predmetu je dokumentovať získané teoretické a praktické vedomosti a schopnosti a preukázať kreatívny inžiniersky prístup k riešeniu vybranej úlohy.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Elektrické meranie

Cieľom predmetu je poskytnúť poslucháčom základné poznatky o metrológii, metódach merania elektrických veličín, analógových a číslicových meracích prístrojoch a zásadách ich používania.
Po úspešnom zvládnutí štúdia predmetu je študent schopný samostatne využívať klasickú meraciu techniku, má prehľad a vie použiť základné metódy merania aktívnych a pasívnych elektrických veličín.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Elektromagnetické prostredie a ekológia

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov zo základnými problémami vyžarovania, šírenia a potláčania rušivých polí, problematikou EMC, EMI, normami a predpismi pre klasifikáciu elektromagnetických prostredí, problémami tienenia a kostrenia signálových ciest a elektronických zariadení a ekologickými aspektmi problematiky. Absolvent vie špecifikovať hlavné problémy EMP, aplikovať získané poznatky do praxe a navrhovať riešenia základných problémov.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Elektronické meranie

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o elektronických meracích prostriedkoch a automatizácii elektrických meraní. Po absolvovaní predmetu by študent mal byť schopný prakticky realizovať automatizované meranie elektrických signálov.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Elektrotechnológie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s materiálmi a technológiami používanými v elektrotechnike a elektronike pri výrobe súčiastok a plošných spojov.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Impulzová a číslicová technika

Absolvovaním predmetu študenti získajú základné teoretické poznatky o činnosti , analýze a vlastnostiach základných elektronických obvodov určených na spracovanie impulzových a číslicových signálov. Zároveň získajú zručnosť v konštrukčnom návrhu a v overovaní vlastností základných impulzových a číslicových elektronických obvodov meraním.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Inteligentné snímače

Študent pochopí podstatu inteligentných snímačov, štandardizáciu v tejto oblasti. Je oboznámený s princípmi a zásadami používania plug and play senzorov a tvorbou inteligentných multisenzorických systémov..

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Konštruovanie s podporou počítača

Študent zvládne využívanie moderných programových prostriedkov na automatizáciu projekčných prác v oblasti strojárenstva. Dokáže využívať vybrané softvérové produkty ako sú Auto CAD, Catia, Pro Inginier a Pro Mechanika pre kreslenie a pevnostné výpočty základných strojárenských súčastí. Získané vedomosti dokáže aplikovať v ročníkových projektoch a bakalárskej práci.
Z hľadiska potrieb spoločnosti je študent schopný uplatniť tieto poznatky vo svojej praxi v leteckých organizáciách pri zabezpečení ošetrovania, údržby a opráv leteckej techniky.
Z hľadiska odborných potrieb získané vedomosti umožnia študentovi jeho ďalšie vzdelávanie v odbore.

Garantuje: doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.

Konštruovanie s podporou počítača I.

Študent zvládne využívanie programového prostriedku na automatizáciu projekčných prác v oblasti strojárenstva. Dokáže využívať Pro/ENGINEER a jeho nástroje pre modelovanie základných strojárenských súčastí, skladanie zostáv a generovanie výkresov. Získané vedomosti dokáže aplikovať v ročníkových projektoch, v bakalárskej práci a v technickej praxi.

Garantuje: doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.

Konštruovanie s podporou počítača II.

Študent zvládne využívanie moderných programových prostriedkov na automatizáciu projekčných prác v oblasti strojárenstva. Dokáže využívať vybrané softvérové produkty ako sú Pro/ENGINEER a Pro/MECHANICA pre modelovanie, návrhy a pevnostné výpočty základných strojárenských súčastí. Získa základné znalosti z oblasti metódy konečných prvkov. Získané vedomosti dokáže aplikovať v ročníkových projektoch, v bakalárskej práci a v technickej praxi.

Garantuje: doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.

Kovové a nekovové letecké materiály

Študent vie formulovať ústne aj písomne danú problematiku. Ovláda základné pojmy Náuky o materiáloch a vie aplikovať poznatky z príbuzných vedných odborov. Z hľadiska samotných materiálov bude hlavná pozornosť venovaná tým, ktoré sú v prevažnej miere uplatňované v konštrukcii lietadiel.
Z hľadiska potrieb spoločnosti je študent schopný uplatniť získané poznatky v praxi u leteckých organizácií, t.j. zabezpečovať ošetrovanie a opravy leteckej techniky.
Z hľadiska odborných potrieb a záujmov študenta mu získané poznatky umožnia jeho ďalšie vzdelávanie v danom odbore a rozvoj jeho odbornosti.

Garantuje: prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.

Letecká silnoprúdová elektrotechnika

Cieľom predmetu je získať teoretické poznatky o princípoch činnosti, ako aj konštrukčných riešeniach všetkých základných obvodov výkonovej elektroniky, elektrických točivých i netočivých strojov a fyzikálne základy premeny energie.
Pracovať s meracou technikou pri overovaní vlastností silnoprúdových obvodov a strojov meraním.
Spracovať a prezentovať protokoly o meraní.
V každej téme získať poznatky o špecifických požiadavkách pre letecké aplikácie.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Letecké technológie

Cieľom predmetu je oboznámenie sa so základnými aspektmi výrobných technológií, možnosťami ich využitia, zvlášť so zreteľom na leteckú techniku. Poslucháč by mal po absolvovaní predmetu samostatne rozhodnúť o použití výrobnej technológie pri bežnej oprave leteckej techniky.
Z hľadiska potrieb spoločnosti je študent schopný uplatniť získané poznatky v praxi u leteckých organizácií, t.j. zabezpečovať ošetrovanie a opravy leteckej techniky.
Z hľadiska odborných potrieb a záujmov študenta mu získané poznatky umožnia jeho ďalšie vzdelávanie v danom odbore a rozvoj jeho odbornosti.

Garantuje: prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.

Magnetické meranie

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o magnetických snímačoch a magnetometroch. Študent po absolvovaní predmetu je schopný samostatne používať základné typy ferosondových, magnetorezistívnych, hallových a protónových snímačov a magnetometrov. Pozná metódy a princípy merania magnetických polí v lineárnom prostredí, namerané údaje vie správne analyzovať a vyhodnotiť.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Materiály, technológie a súčiastky

Cieľom predmetu je oboznámenie sa so základnými pojmami z oblasti náuky o kovoch, materiálmi a technológiami používanými v leteckom priemysle. Prehľad elektrotechnických materiálov a materiálov používaných v elektronike. Základné poznatky z teórie mechanizmov a častí strojov, zvlášť lietadiel, so zameraním na skrutkové spoje, nitované spoje, laná, ložiská, prevody.

Garantuje: prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.

Materiály a výrobné technológie

Študent po absolvovaní predmetu získa základné vedomosti z oblasti Náuky o kovoch a je schopný aplikovať uvedené znalosti v podmienkach práce letiskovej a leteckej zabezpečovacej techniky v prostredí letísk a pridružených pracovísk. Vedomosti získané z oblasti technológii uplatní pri rozhodovacích procesoch týkajúcich sa plánovania a zabezpečovania bežných opráv súvisiacich s činnosťou technických prostriedkov na letisku.
Z hľadiska odborných potrieb a záujmov študenta mu získané poznatky umožnia jeho ďalšie vzdelávanie v danom odbore a rozvoj jeho odbornosti.

Garantuje: prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.

Mechanizmy a časti lietadiel

Študent dokáže formulovať ústne aj písomne otázky z oblasti základov teórie mechanizmov a častí strojov a zvlášť lietadiel, ako sú skrutkové spoje, zvárané spoje, hriadele, spojky, mechanické prevody. Študent vie definovať základné pojmy a uskutočniť základné výpočty z uvedených oblastí a aplikovať poznatky na príbuzné predmety .
Z hľadiska potrieb spoločnosti je študent schopný uplatniť získané poznatky v praxi u leteckých organizácií, t.j. zabezpečí ošetrovanie, údržbu a opravy leteckej techniky. Z hľadiska odborných potrieb a záujmov študenta mu získané poznatky umožnia jeho ďalšie vzdelávanie v danom odbore a rozvoj jeho odbornosti.

Garantuje: doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.

Meranie neelektrických veličín

Cieľom predmetu je získať základné teoretické poznatky o princípoch činnosti a konštrukčných riešeniach snímačov neelektrických veličín. Na laboratórnych cvičeniach nadobudnúť praktické skúsenosti z meraní pomocou základných typov snímačov neelektrických veličín, ako aj zo spracovania nameraných údajov.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Metrológia elektromagnetických veličín

Cieľom predmetu je poskytnúť poslucháčom základné poznatky o metrologickom zabezpečení merania elektrických veličín. Študent po úspešnom zvládnutí štúdia predmetu je schopný prakticky aplikovať presné metódy merania aktívnych a pasívnych elektrických a magnetických veličín.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Mikrosystémy a nanotechnológie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s novými materiálmi a technológiami používanými pri výrobe mikro elektro-mechanických snímačov a ich využitím. V rámci laboratórií sa prakticky oboznámiť s používaním MEMS akcelerometrov a gyroskopov.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Modelovanie a simulácie

Cieľom predmetu je naučiť študentov základy počítačovej simulácie so zameraním na matematické modelovanie a jeho využívanie v elektrotechnike a elektronike. Pripraviť študentov v praktickej aplikácii využitia simulácie pre vedecko-technické výpočty, vizualizáciu údajov, modelovanie a analýzu elektrických prvkov a obvodov. Oboznámiť sa a na cvičeniach pracovať so špičkovým profesionálnym softvérom.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Moderné informačné a regulačné systémy

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o moderných metódach a systémoch autonómnej navigácie pomocou geofyzikálnych polí, závislej diferenciálnej družicovej a „GSM“ navigácii. Je oboznámený so základnými pojmami, štruktúrou a možnosťami Geografických Informačných Systémov. (GIS). Dôraz je kladený na aplikácie GIS pre potreby monitorovania a riadenia pohybu objektu v priestore.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Pružnosť a pevnosť

Študent vie definovať základné pojmy z pružnosti a pevnosti, vie aplikovať poznatky z predchádzajúcich vedných odborov, orientovať sa v problematike vyšetrovania napätí a deformácií súčiastok, ktoré sú vyvolané ich vonkajším zaťažením v aplikácii na ďalšie predmety. Študent vie riešiť základné úlohy pružnosti a pevnosti :
- určiť rozmery a tvar súčiastky tak, aby pracovala spoľahlivo po dobu požadovanej životnosti a aby sa pritom rešpektovalo hľadisko hospodárnosti,
- kontrolovať, či súčiastka navrhnutá bez výpočtu vyhovuje daným podmienkam zaťaženia,
- určiť maximálne dovolené zaťaženie, ktorým môže byť súčiastka v prevádzke zaťažená,
- zvoliť vhodný materiál a jeho spracovanie pre dané podmienky zaťaženia.

Garantuje: doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.

Semestrálny projekt I.

Absolvovaním predmetu študenti získajú základné teoretické poznatky a fakty vzťahujúce k zadanej úlohe, schopnosť analyzovať a riešiť čiastkové praktické problémy realizácie elektronických systémov, schopnosť prezentovať v písomnej forme technické problémy.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Semestrálny projekt I.

Študenti získajú základné teoretické poznatky a fakty vzťahujúce sa k vybranému diplomovému projektu. Sú rozvíjané schopnosti riešiť čiastkové problémy analýzy a syntézy senzorických elektronických systémov. Výsledky študent prezentuje písomne a obhajuje formou prezentácie s využitím multimediálnej techniky..

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Semestrálny projekt II.

Absolvovaním predmetu študenti získajú schopnosť osvojiť si a prezentovať podstatné fakty vybraných technických problémov, špecifikovať a hodnotiť elektronické systémy, schopnosť organizovať vlastné vzdelávanie.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Semestrálny projekt II.

Cieľom predmetu je osvojenie metód a postupov práce inžiniera pri riešení technických úloh praxe na báze samostatnej práce pri riešení diplomového projektu.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Seminár z elektroniky

Cieľom predmetu Seminár z elektroniky je rozšíriť základné teoretické poznatky, schopnosti a zručnosti z návrhu, realizácie, modelovania, simulovania a merania javov a elektronických systémov z vybraných aplikácií elektroniky.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Seminár z kovových a nekovových leteckých materiálov

Študent vie formulovať ústne aj písomne danú problematiku. Ovláda základné pojmy Náuky o materiáloch a vie aplikovať poznatky z príbuzných vedných odborov. Z hľadiska samotných materiálov bude hlavná pozornosť venovaná tým, ktoré sú v prevažnej miere uplatňované v konštrukcii lietadiel.
Z hľadiska potrieb spoločnosti je študent schopný uplatniť získané poznatky v praxi u leteckých organizácií, t.j. zabezpečovať ošetrovanie a opravy leteckej techniky.
Z hľadiska odborných potrieb a záujmov študenta mu získané poznatky umožnia jeho ďalšie vzdelávanie v danom odbore a rozvoj jeho odbornosti.

Garantuje: prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.

Seminár z leteckých technológií

Cieľom predmetu je oboznámenie sa so základnými aspektmi výrobných technológií, možnosťami ich využitia, zvlášť so zreteľom na leteckú techniku. Poslucháč by mal po absolvovaní predmetu samostatne rozhodnúť o použití výrobnej technológie pri bežnej oprave leteckej techniky.
Z hľadiska potrieb spoločnosti je študent schopný uplatniť získané poznatky v praxi u leteckých organizácií, t.j. zabezpečovať ošetrovanie a opravy leteckej techniky.
Z hľadiska odborných potrieb a záujmov študenta mu získané poznatky umožnia jeho ďalšie vzdelávanie v danom odbore a rozvoj jeho odbornosti.

Garantuje: prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.

Senzorika bezpečnostných a zabezpečovacích systémov

Cieľom predmetu je naučiť študentov druhy, princípy a zásady používania senzoriky v identifikačných, výstražných a zabezpečovacích systémoch.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Senzorika inteligentných objektov

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o senzorike a elektronike inteligentných objektov. Študent získa základné znalosti a pochopí podstatu inteligentných budov. Je oboznámený s elektroinštaláciou, dátovými rozvodmi, telekomunikačnými a zabezpečovacími zariadeniami a riadiacou technikou v budovách.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Senzorika leteckých a dopravných systémov

Cieľom predmetu je naučiť študentov princípy a zásady používania senzoriky v lietadlách a dopravných systémoch. Na laboratórnych cvičeniach študent získa praktické skúsenosti s množstvom používaných senzorických systémov.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Signály a sústavy

Cieľom predmetu je pochopiť podstatné pojmy a fakty teórie informácií, klasifikáciu, časové a frekvenčné vlastnosti (charakteristiky) signálov. Vedieť aplikovať základnú analýzu prenosových sústav. Pochopiť a hodnotiť spôsoby modulácií a základných kódovaní používaných pri prenose a spracovaní informácie, ako aj v záznamových a reprodukčných zariadeniach.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Snímače fyzikálnych veličín

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o snímačoch skalárnych a vektorových fyzikálnych veličín a polí. Študent pochopí princípy a je oboznámený so zásadami ich praktického používania. Študent získa základné znalosti a pochopí princípy snímačov chemických a biologických veličín.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Systémy pre zber a spracovanie údajov

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o technických prostriedkoch používaných na zber a spracovanie údajov. V rámci laboratórnych cvičení je prakticky oboznámený s používaním centralizovaných a distribuovaných meracích systémov.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Technická dokumentácia a konštruktívna geometria

Študent vie zobraziť priestorové geometrické útvary a technické objekty v rovine a v priestore tak, aby sa dali všetky ich geometrické vlastnosti (veľkosť, tvar, poloha) z obrazu priamo vyčítať, alebo konštrukciou vyšetriť. Študent vie s využitím konštruktívnej geometrie zostrojiť podľa skutočného predmetu jeho správny a názorný obraz. Študent vie zhotoviť a čítať technickú dokumentáciu
Z hľadiska potrieb spoločnosti je študent schopný uplatniť získané poznatky v praxi u leteckých organizácií, t.j. zabezpečovať ošetrovanie a opravy leteckej techniky.
Z hľadiska odborných potrieb a záujmov študenta mu získané poznatky umožnia jeho ďalšie vzdelávanie v danom odbore a rozvoj jeho odbornosti.

Garantuje: doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.

Technická dokumentácia a predpisy

Cieľom predmetu je pochopenie zásad vytvárania základnej technickej dokumentácie, naučiť študentov kresliť a čítať technické výkresy a dokumentáciu. Získať prehľad a zručnosti pri práci s výpočtovou technikou a programovými prostriedkami na kreslenie el. schém, ako aj návrhu plošných spojov. Cieľom predmetu je tiež zoznámiť študentov s technickou normalizáciou, s bezpečnostnými predpismi pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, ako pripraviť študentov na prácu v elektrotechnických laboratóriách a pre elektrotechnickú prax.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Technická mechanika

Študent je po absolvovaní predmetu schopný:
Používať pri riešení praktických úloh podmienky ekvivalencie a rovnováhy silových sústav.
Aplikovať uvedené znalosti na podmienky základných druhov mechanických sústav a mechanizmov s ktorými sa stretne v nadväzujúcich predmetoch a v praxi.
Riešiť praktické úlohy slovne a matematicky, popísať, fyzikálne zdôvodniť a kvantitatívne vykonať.
Z hľadiska potrieb spoločnosti je študent schopný uplatniť získané poznatky v praxi u leteckých organizácií, t.j. zabezpečovať ošetrovanie a opravy leteckej techniky.
Z hľadiska odborných potrieb a záujmov študenta mu získané poznatky umožnia jeho ďalšie vzdelávanie v danom odbore a rozvoj jeho odbornosti.

Garantuje: doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.

Základné vlastnosti snímačov

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o snímačoch, ich statických a dynamických charakteristikách, základných metódach linearizácie prevodových charakteristík, šumových vlastnostiach a presnosti.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Základy elektroniky

Absolvovaním predmetu študenti získajú základné teoretické poznatky o fyzikálnych princípoch, popise činnosti a vlastnostiach moderných elektrotechnických prvkov, získajú poznatky o konštrukčnom riešení a použití elektronických prvkov v analógovej a číslicovej technike, získajú schopnosť aplikovať elektronické prvky v konštrukciách jednoduchých elektronických obvodov. Zároveň získajú zručnosť v overovaní vlastností elektronických prvkov meraním.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

Základy elektrotechniky

Cieľom predmetu je dosiahnuť všeobecnú znalosť teoretických a praktických aspektov elektrotechniky podľa modulu 6 leteckých predpisov PART 66 na úrovni 2, čo umožní absolventovi získať medzinárodne platný certifikát leteckého obslužného personálu.

Garantuje: m. prof. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Základy leteckej elektrotechniky a elektroniky

Cieľom predmetu je dosiahnuť všeobecnú znalosť teoretických a praktických aspektov elektrotechniky a elektroniky podľa modulov 4 a 5 leteckých predpisov Part 66 na úrovni 2, čo všeobecne prevyšuje požiadavky odboru a umožní absolventovi získať medzinárodne platný certifikát leteckého obslužného personálu.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Základy leteckej kybernetiky

Absolvovaním predmetu majú študenti poznať a ovládať základné pojmy a princípy kybernetiky automatického riadenia a vedieť aplikovať základné poznatky analýzy a syntézy spojitých a diskrétnych systémov automatického riadenia v ďalších odborných predmetoch. Musia byť oboznámení s problematikou leteckých servosystémov podľa PART 66.

Garantuje: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Základy technickej mechaniky, pružnosti a pevnosti

Študent vie definovať základné pojmy z technickej mechaniky a pružnosti a pevnosti, vie aplikovať poznatky z predchádzajúcich vedných odborov, orientovať sa v problematike vyšetrovania zaťažení, napätí a deformácií súčiastok, ktoré sú vyvolané ich vonkajším zaťažením v aplikácii na ďalšie predmety.
Študent vie riešiť základné úlohy technickej mechaniky a pružnosti a pevnosti.
Z hľadiska potrieb spoločnosti je študent schopný uplatniť získané poznatky v praxi.
Z hľadiska odborných potrieb a záujmov študenta mu získané poznatky umožnia jeho ďalšie vzdelávanie v danom odbore a rozvoj jeho odbornosti.

Garantuje: doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.

Základy teórie mechanizmov a častí strojov

Študent dokáže formulovať ústne aj písomne problémy z oblasti základov teórie mechanizmov a častí strojov a zvlášť lietadiel, ako sú skrutkové spoje, zvárané spoje, hriadele, ložiská, spojky, mechanické prevody. Študent vie definovať základné pojmy z uvedených oblastí a aplikovať poznatky na príbuzné predmety .
Z hľadiska potrieb spoločnosti je študent schopný uplatniť získané poznatky v praxi.
Z hľadiska odborných potrieb a záujmov študenta mu získané poznatky umožnia jeho ďalšie vzdelávanie v danom odbore a rozvoj jeho odbornosti.

Garantuje doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.

Záverečná práca

Cieľom predmetu je dokumentovať prehľad teoretických vedomostí z vybranej čiastkovej oblasti odboru, schopnosť aplikovať získané poznatky na riešenie zadania jednej z vypísaných úloh, ktorú si sám zvolí, schopnosť samostatne analyzovať a riešiť praktické problémy realizácie elektronických systémov.

Garantuje: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.