Oznamy

Prednáška Jakuba Kapuša - skCUBE

Pozývame Vás na popularizačnú prednášku Jakuba Kapuša o prvej slovenskej družici skCUBE. Prednáška sa uskutoční v pondelok, 12. 03. 2018 o 9:30 hod. v priestoroch Leteckej fakulty (Aula 01).

Teória elektromagnetického poľa

Vysokoškolské skriptá Teória elektromagnetického poľa obsahujú výber základných teoretických a praktických poznatkov z vzájomne nadväzujúcej problematiky so zameraním na problematiku šírenia elektromagnetických vĺn. Význam štúdia problematiky elektromagnetizmu zvyšuje skutočnosť, že technické riešenia vychádzajúce z poznatkov tejto oblasti sa čoraz viac uplatňujú v širokom spektre moderných aplikácií.
Tieto vysokoškolské skriptá sú určené predovšetkým študentom vysokoškolského štúdia študijných programov Avionické systémy a Senzorické a avionické systémy, akreditovaných v odbore Elektronika na Leteckej fakulte TU v Košiciach.

Úvod do lineárnej algebry – Systémy lineárnych rovníc

Elektronická publikácia Úvod do lineárnej algebry – Systémy lineárnych rovníc je určená pre študentov vysokých škôl technického a prírodovedeckého smeru v rozsahu 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Cieľom publikácie je poskytnúť základné teoretické poznatky a metódy riešenia sústavy lineárnych rovníc. Publikácia obsahuje nie len základný teoretický výklad problematiky, ale aj prakticky vyriešené príklady a pomocou registra, databázu základných pojmov danej problematiky. Publikácia vznikla na základe kurzu matematiky autora na Leteckej fakulte v Košiciach v akademickom roku 2017/2018 v rozsahu predmetu Matematika I.

Rozvrhy na LS AR 2017/2018

Rozvrhy na aktuálny letný semester z pohľadu katedrysú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Materiály a technológie v elektrotechnike

Na KLTP boli vydané nové skriptá s názvom Materiály a technológie v elektrotechnike. Publikácia je určená študentom vysokých škôl elektrotechnických špecializácií v bakalárskom a inžinierskom štúdiu so zameraním na avioniku, senzoriku a elektroniku.

Impulzové a číslicové obvody

Na KLTP bola vydaná nová vysokoškolská učebnica s názvom Impulzové a číslicové obvody. Učebnica je určená študentom vysokých škôl v bakalárskom a inžinierskom štúdiu študijných odborov Elektronika, Letecké a kozmické inžinierstvo a to so zameraním na avionické systémy, leteckú a priemyselnú senzoriku, informatiku a elektroniku.
Poslúži aj ako zdroj užitočných informácií pre odborníkov z praxe.

Záverečná oponentúra projektu KEGA

Dňa 09.01.2018 sa o 09.00 hod. sa v Zasadacej miestnosti KLTP B15/36 uskutoční oponentúra záverečnej správy projektu KEGA 081TUKE-4/2015 s názvom Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné programy. Vedúcim projektu je doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD.

Pilotné skúšky

Dňa 01. 10. 2017 v Prešove na letisku náš interný doktorand Ing. František Heško úspešne urobil pilotné skúšky v kvalifikácií GPL (Glider Pilot License) pilot vetroňov. K úspechu srdečne blahoželáme.

Pro Educo

Medzinárodný veľtrh vzdelávania Pro Educo 2017 sa uskutoční v Košiciach v dňoch 29. - 30. 11. 2017. Dňa 29. 11. 2017 bude na Veľtrhu Leteckú fakultu a KLTP reprezentovať Ing. Miroslav Šmelko, PhD. s názornou ukážkou prototypu modelu satelitu SkCUBE "Kocka", vyvinutý v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA).

Imatrikulácia študentov

Akademická časť – imatrikulačná slávnosť sa uskutoční dňa 22. 11. 2017 v budove R7-19 v posluchárni 01 so začiatkom:
- o 14.00 hod. (príchod študentov o 13.50 hod.) pre študijný program Riadenie leteckej dopravy, denná forma štúdia
- o 15.15 hod. (príchod študentov o 15.05 hod.) pre študijné programy Profesionálny pilot, Pracovník riadenia letovej prevádzky, Prevádzka lietadiel a Avionické systémy.
Vedúci katedier KLP, KMLP, KLI a KA zabezpečia účasť študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia na imatrikulačnej slávnosti.
Účasť je POVINNÁ!
Spoločenská časť – prijímanie do leteckého cechu sa uskutoční 22. 11. 2017 o 19.00 hod. v priestoroch T-klubu na Urbánkovej ul. č. 2.

Študentské ankety

Vážení študenti!
Vyplňte anketu a pomôžte tak aj vy zlepšiť kvalitu výučby na TUKE!
Zapojiť sa môžete po prihlásení do IS MAIS:
https://student.tuke.sk/student/login.mais
Jediným cieľom tejto ankety je skvalitniť výučbu na TUKE - napraviť to, čo Vám pri učení sa prekáža a podporiť to, čo Vám pomáha. Zaujíma nás väčšinový názor, preto je dôležité, aby sa do ankety zapojilo čo najviac z Vás. Pri malej účasti získané informácie nezodpovedajú skutočným názorom študentov!
Pridajte, prosím, svoj názor k názorom ostatných! Vyjadrite sa o predmetoch, univerzite aj o sebe pomocou odpovedí na otázky, ktoré Vám anketa ponúka.
Anketa Hodnotenie LS 2016/2017 prebieha v termíne od 15. 06. 2017 do 31. 10. 2017.
Tešíme sa na Vaše odpovede!

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje všetkým študentom Leteckej fakulty na dni 30.10.2017 a 31.10.2017 dekanské voľno.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

V rámci slávnostného otvorenia mal okrem rektora TUKE prejav aj Minister hospodárstva, v ktorom tvrdil, že TUKE mala hlavnú zásluhu v získaní megainvestície japonskej firmy Minebea v Košiciach (1100 pracovných miest - vývoj). Na konci slávnostného otvorenia rektor a minister podpísali "Zmluvu o porozumení".

Zaujímavosti zo slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018, ktoré uviedol pán rektor:

  • Išlo o 65. otvorenie školského roka na TUKE.
  • Predchodcom univerzity bola Banícka akadémia založená Máriou Teréziou v r. 1762.
  • Index uplatniteľnosti absolventov TUKE je viac ako 95 %.
  • TUKE má v súčasnosti viac ako 9000 študentov, z toho 9 % sú zahraniční študenti.
  • TUKE má viac ako 4000 prvákov bakalárskeho, 1800 inžinierskeho a 200 doktorandského štúdia (cca. 3x viac ľudí bolo na otvorení ako je samotná kapacita auly).
  • TUKE má 9 fakúlt, 530 akreditovaných študijných programov a viac ako 200 študijných programov v cudzom jazyku.
  • Podľa rankingovej agentúry "THE" sa TUKE aktuálne umiestnilo v prvej tisícke medzi celosvetovo hodnotenými univerzitami (zo Slovenska je tam ešte UK a STU)
  • Vízie a ciele : absolventi TUKE sú žiadaní z titulu 4. priemyselnej revolúcie.

Deň otvorených dverí

Dňa 24. 10. 2017 sa uskutoční na Technickej univerzite v Košiciach Deň otvorených dverí.
Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty (Rampová 7, Košice). Dvere Leteckej fakulty sú pre VÁS otvorené od 10.00 do 13.30 hod.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE bude dňa 25. 9. 2017 od 10.50 - 12.20 hod. prerušená výučba v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia.
Študenti spolu s vyučujúcimi sa povinne zúčastnia slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 v Aule Maxima.
V rámci slávnostného ceremoniálu otvorenia akademického roka bude podpísané spoločné Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Technickou univerzitou v Košiciach.

Harmonogram zápisov

Zápisy študentov na štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa uskutočnia v zmysle platnej legislatívy podľa nasledujúceho harmonogramu zápisov.