Oznamy

Úvod do lineárnej algebry – Systémy lineárnych rovníc

Táto elektronická publikácia je určená pre študentov vysokých škôl technického a prírodovedeckého smeru v rozsahu 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Cieľom publikácie je poskytnúť základné teoretické poznatky a praktické metódy riešenia sústavy lineárnych rovníc. Publikácia obsahuje nie len základný teoretický výklad problematiky ale aj prakticky vyriešené príklady (80 príkladov). V registri sa nachádza databáza základných pojmov danej problematiky (130 pojmov). Publikácia vznikla na základe kurzu matematiky autora na Leteckej fakulte v Košiciach v období 2017-2019 v rozsahu predmetu Matematika I.

Súťaž Matlab Academy Challenge

Technická univerzita v Košiciach v AR 2018/2019 získala licenciu Total Academic Headcount (TAH) pre programový balík MATLAB, Simulink a súvisiace podporné služby, podrobnejšie viď. http://www.tuke.sk/matlab. V rámci tej licencie na podporu štúdia systému na Matlab Academy, (https://matlabacademy.mathworks.com/) študentom a zamestnancom univerzity je umožnené zadarmo absolvovať elektronické kurzy o systéme. Po ukončení takého elektronického kurzu každý účastník získa elektronický certifikát o absolvovaní daného kurzu.
Preto na katedre Leteckej technickej prípravy v rámci predmetov „Numerická matematika“ a „Aplikovaná matematika“ v období od 9.10.2018 do 10.12.2018, bola vyhlásená súťaž Matlab Academy Challenge. V rámci súťaže bolo potrebné získať čo najviac certifikátov. Do súťaže sa zapojilo 17 študentov (z 25). Študenti získali 107 Matlab Academy certifikátov v hodnote viac ako 24 000 Eur. Získané kompetencie sú dôležité lebo systém Matlab v súčasnosti môžeme považovať za dátové a programové rozhranie medzi výskumom a praxou. Do súťaže ceny poskytli: firma Humusoft s.r.o. (distribútor MATLABu v ČR a SR), Letecká fakulta a firma Elfa s.r.o.

Prehľad získaných certifikátov

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje dekanské voľno pre všetkých študentov Leteckej fakulty na dni 31.10.2018 (streda) a 02.11.2018 (piatok).

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dňa 18.10.2018 o 09:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Pavla Lipovského, PhD., ING-PAED IGIP, odborného asistenta na katedre leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TUKE, na tému
Základné princípy merania magnetických polí a obhajoba habilitačnej práce s názvom Magnetometre s amorfnými materiálmi a možnosti ich aplikácie.
Obhajoba je verejná.

Voľby do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach

Voľby do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia dňa 25.10.2018 od 08.00 do. 13.00 hod.
Miesto konania volieb:
Zamestnanci: zasadacia miestnosť dekanátu Leteckej fakulty
Študenti: zasadacia miestnosť Študentského domova na Rampovej ulici

7. ročník darovania krvi

Dňa 27.11. 2018 sa v čase od 08.00 do 11.00 hod. uskutoční 7. ročník darovania krvi v areáli LF TUKE (B-14 prízemie).

Deň otvorených dverí

Dňa 16. 10. 2018 sa uskutoční na Technickej univerzite v Košiciach Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty (Rampová 7, Košice), na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame. V čase od 10:00 do 14:00 si môžete pozrieť učebne a ich vybavenie.

Program:
09.00–09.30 Slávnostné otvorenie podujatia (Aula Maxima TUKE)
09.00–13.00 Prezentácia štúdia na jednotlivých fakultách TUKE (Univerzitná knižnica TUKE)
10.00–12.00 Stretnutie výchovných poradcov zo stredných škôl s prorektorom a prodekanmi pre vzdelávanie (Univerzitný vedecký park TECHNICOM)
09.00–13.00 Prehliadky vybraných laboratórií a celouniverzitných pracovísk TUKE

Harmonogram štúdia a rozvrhy

Harmonogram štúdia na akademický rok 2018/2019 a rozvrhy z pohľadu katedry na aktuálny semester sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

Dňa 24.9.2018 o 11:00 sa v Aule Maxima uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019.
Dekan LF TUKE z dôvodu účasti študentov LF na tomto otvorení udeľuje všetkým študentom dekanské voľno v čase od 10:50 do 12:20.