Bakalárske práce 2009/2010

Témy bakalárskych prác v AR 2009/2010

Prevádzka lietadiel

Téma bakalárskej práce:
Kontaktná únava povlakovaného spekaného materiálu
Meno študenta:Jozef ČERŇAN
Vedúci bakalárskej práce:prof. Ing. Dušan Rodziňák, CSc.
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Vplyv tvrdosti indentora na opotrebenie spekaných materiálov
Meno študenta:Oto HORSKÝ
Vedúci bakalárskej práce:prof. Ing. Dušan Rodziňák, CSc.
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Pro/Engineer - Interaktívny programový sprievodca pre CAD
Meno študenta:Pavol JANKIV
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Aplikácia CAM pri výrobe súčiastok a komponentov lietadiel
Meno študenta:Beáta KRANKUSOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Spracovanie vybraných častí Part 66, modul 7 (časť 7,6; 7,10 – 7,13) pre potreby vzdelávania leteckého personálu
Meno študenta:Peter MALATÍN
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Návrh ovládania a riadenia skúšaného piestového motora na skúšobni
Meno študenta:Daniel POLÁK
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Obhajoba práce:jún 2010

Riadenie leteckej dopravy

Forma štúdia: denná

Téma bakalárskej práce:
Softvérové produkty pre spracovanie a zobrazovanie údajov
Meno študenta:Eduard BABJAK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Rudolf Sabol
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Metrológia vo vzdušných silách SR
Meno študenta:Ľubica BERILOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Rudolf Sabol
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Manažment zabezpečenia ochrany letísk pri ochrane a v krízových situáciách
Meno študenta:Lea DEVOŠOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Peter Jozek
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Multisenzorové systémy a autonómne systémy
Meno študenta:Lucia DIASNIKOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Rudolf Sabol
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Možnosti využitia integrovaného bezpečnostného systému ochrany letiskových objektov v praxi
Meno študenta:Rastislav HOLOD
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Peter Jozek
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Komplexný prehľad kovových materiálov používaných v leteckom priemysle
Meno študenta:Lucia MAGYAROVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Vladimír Zahradníček
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Letecké katastrofy a ich príčiny
Meno študenta:Petronela MASTIĽÁKOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Možnosti znižovania energetickej náročnosti (spotreby elektrickej energie) na letiskách
Meno študenta:Radoslav REVŤÁK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Predpisy súvisiace s požiadavkami na prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť leteckých pozemných zariadení – zdrojov elektrickej energie, ako aj overovanie ich prevádzkových schopností
Meno študenta:Petra ŠIMKOVÁ (KOŇOVÁ)
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Moderné systémy výroby energií – kogeneračné jednotky na báze obnoviteľných zdrojov a ich možné uplatnenie na letiskách
Meno študenta:Radoslav TÖVIŠ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:jún 2010


Forma štúdia: externá

Téma bakalárskej práce:
Senzorika avionických systémov, leteckých motorov a draku lietadiel
Meno študenta:Ján CUPER
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Rudolf Sabol
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Zhodnotenie výkonnosti navigačných systémov leteckej techniky Armády SR po prechode na ICAO
Meno študenta:Alena GRIGEROVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Rudolf Sabol
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Súčasný stav a budúcnosť senzoriky v letectve
Meno študenta:Branislav KOSTOVČÍK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Metrologické zabezpečenie v civilnom letectve
Meno študenta:Mária LENÁRTHOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Rudolf Sabol
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Formy a spôsoby zabezpečenia letiskových objektov technickými prostriedkami stráženia
Meno študenta:Miroslav SABOLČÍK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Peter Jozek
Obhajoba práce:jún 2010

Téma bakalárskej práce:
Ekologický aspekt pri používaní dopravných prostriedkov na letiskách
Meno študenta:Galina STOJÁKOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:jún 2010