Pracovníci


Vedenie katedry
Vedúci katedrydoc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Tel.: 055/60 26 155E-mail: vaclav.moucha@tuke.skB15/35
Manažér pre vzdelávanieIng. Miroslav ŠMELKO, PhD.
Tel.: 055/60 26 150E-mail: miroslav.smelko@tuke.skB15/31
Manažér pre vedu a výskumdoc. Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., ING-PAED IGIP
Tel.: 055/60 26 153E-mail: katarina.draganova@tuke.skB15/27
Manažér pre rozvojIng. Mária JOZEKOVÁ
Tel.: 055/60 26 152E-mail: maria.jozekova@tuke.skB15/33


Sekretariát

Ing. Mária JOZEKOVÁ
Tel.: 055/60 26 152
E-mail: maria.jozekova@tuke.sk
B15/27
Publikačná činnosť


Profesori

doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.,
mimoriadny profesor
Tel.: 055/60 26 151
E-mail: jozef.hudak@tuke.sk
B43/035
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je garantom predmetov Základy elektrotechniky, Elektrické meranie, Systémy pre zber a spracovanie údajov, Základné vlastnosti snímačov.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na výskum snímačov magnetických veličín, spracovanie signálov, navigáciu na báze fyzikálnych polí a aplikačnú vektorovú magnetometriu.

prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.
emeritný profesor
Tel.: 055/60 26 157
E-mail: dusan.rodzinak@tuke.sk
B15/29
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je garantom predmetov Kovové a nekovové letecké materiály, Letecké technológie, Materiály, technológie a súčiastky, Materiály a výrobné technológie, Seminár z kovových a nekovových leteckých materiálov, Seminár z leteckých technológií.
Vedecká činnosť
Vedecká činnosť je v súčasnej dobe zameraná na výskum v oblasti tribológie - hlavne na kontaktnú únavu materiálov vyrobených cestou práškovej metalurgie a možnosťami jej ovplyvnenia povlakmi typu PVD/CVD a DLC.


Docenti

doc. Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., ING-PAED IGIP
Tel.: 055/60 26 153
E-mail: katarina.draganova@tuke.sk
B15/30
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Snímače fyzikálnych veličín, Základy kybernetiky, Základy leteckej elektrotechniky a elektroniky a Technické normy a predpisy.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zaoberá súčasným stavom v problematike integrácie senzorov najmä v navigačných systémoch a stavom v matematickom spracovaní signálov.

doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD.
Tel.: 055/60 26 137
E-mail: eva.komova@tuke.sk
B15/05
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je garantom a učiteľom predmetov Fyzika I, Fyzika II, Seminár z fyziky I a Seminár z fyziky II.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na ...

doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Tel.: 055/60 26 155
E-mail: vaclav.moucha@tuke.sk
B15/35
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je garantom predmetov Základy elektroniky, Impulzová a číslicová technika, Senzorika inteligentných objektov, Digitalizácia a spracovanie signálov, Senzorika bezpečnostných a zabezpečovacích systémov.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na vývoj konštrukcie snímačov, číslicové spracovanie signálov a na elektronické bezpečnostné systémy.

doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD.
Tel.: 055/60 26 139
E-mail: ladislav.tomco@tuke.sk
B15/04
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je garantom a učiteľom predmetov Fyzika I, Fyzika II, Seminár z fyziky I a Seminár z fyziky II.
Vedecká činnosť
Jeho vedecká aktivita je zameraná na výskum základných fyzikálnych vlastností magnetických kvapalín a iných kompozitov obsahujúcich magnetické nanočastice, napr. kvapalné kryštály dopované nanočasticami (feronematiká). Študovaný je vplyv koncentrácie, tvaru i veľkosti magnetických nanočastíc na dielektrické vlastnosti pripravených materiálov a možnosť využitia niektorých z nich pre hypertermiu.


Odborní asistenti

RNDr. Eva Baranová
Tel.: 055/60 26 136
E-mail: eva.baranova@tuke.sk
B15/07
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Matematika I a Matematika II.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa venuje geometrickému modelovaniu kriviek a plôch, hlavne cyklíd.

Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD., ING-PAED IGIP
Tel.: 055/60 26 156
E-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk
B15/32
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Mikrosystémy a nanotechnológie, Systémy pre zber a spracovanie údajov a Programovanie v elektrotechnike.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zaoberá problematikou súčasného stavu v oblasti multisenzorových systémov a návrhom riešenia a programového vybavenia štvorkanálového magnetometra.

RNDr. Peter SZABÓ, PhD.
Tel.: 055/60 26 133
E-mail: peter.szabo@tuke.sk
B15/28
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti garantuje a vyučuje predmety Matematika I-II, Seminár z matematiky I-II, spolugarantuje predmet Numerická matematika, Aplikovaná matematika. Pre doktorandské štúdium vyučuje predmety Vybrané kapitoly z matematiky a Vysokovýkonné počítanie.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej činnosti sa zameriava na nasledujúce Oblasti výskumu: matematika a štatistika (diskrétna matematika, teória matíc), informatické vedy (algoritmy), automatizácia a telekomunikácie, ekonómia a manažment.

Ing. Miroslav ŠMELKO, PhD.
Tel.: 055/60 26 150
E-mail: miroslav.smelko@tuke.sk
B15/31
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Signály a sústavy, Analýza signálov a systémov, Mikrosystémy a nanotechnológie, Inteligentné snímače.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na vývoj a konštrukciu snímačov mechanického napätia, magnetických snímačov a ich elektroniky.

RNDr. Katarína TIBENSKÁ, PhD.
Tel.: 055/60 26 138
E-mail: katarina.tibenska@tuke.sk
B15/06
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je učiteľom predmetov Fyzika I, Fyzika II, Seminár z fyziky I a Seminár z fyziky II a Teória elektromagnetického poľa.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na štúdium transportných a termodynamických vlastností vybraných magnetík pri nízkych teplotách.


Technik

Ing. Martin MIČKA
Tel.: 055/60 26 159
E-mail: martin.micka@tuke.sk
B15/10
Publikačná činnosť

Ing. Marek KOŠUDA
Tel.: 055/60 26 127
E-mail: marek.kosuda@tuke.sk
B15/27
Publikačná činnosť


Interní doktorandi

Ing. Martin FIĽKO
2018 INT
E-mail: martin.filko@tuke.sk
B15/27
Publikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.Doba štúdia: 01. 09. 2018 - 31. 08. 2021

Ing. František HEŠKO
2016 INT
E-mail: frantisek.hesko@tuke.sk
B15/10
Publikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.Doba štúdia: 01. 09. 2016 - 31. 08. 2019

Ing. Marek KOŠUDA
2018 INT
E-mail: marek.kosuda@tuke.sk
B15/27
Publikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.Doba štúdia: 01. 09. 2018 - 31. 08. 2021

Ing. Jozef NOVOTŇÁK
2018 INT
E-mail: jozef.novotnak@tuke.sk
B15/27
Publikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.Doba štúdia: 01. 09. 2018 - 31. 08. 2021


Externý doktorand
Ing. Tomáš KLIMENT
2015 EXTPublikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.Doba štúdia: 01. 09. 2015 - 31. 08. 2020
Ing. Rastislav JURČ
2018 EXTPublikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.Doba štúdia: 01. 09. 2018 - 31. 08. 2023