Pracovníci


Vedenie katedry
Vedúci katedrydoc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Tel.: 055/60 26 155E-mail: vaclav.moucha@tuke.skB43/145
Manažér pre vzdelávaniedoc. Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD., ING-PAED IGIP
Tel.: 055/60 26 156E-mail: pavol.lipovsky@tuke.skB43/159
Manažér pre vedu a výskumdoc. Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., ING-PAED IGIP
Tel.: 055/60 26 153E-mail: katarina.draganova@tuke.skB43/147
Manažér pre rozvojIng. František HEŠKO, PhD.
Tel.: 055/60 26 117E-mail: frantisek.hesko@tuke.skB43/158


Sekretariát

Ing. Mária JOZEKOVÁ
Tel.: 055/60 26 152
E-mail: maria.jozekova@tuke.sk
B43/146
Publikačná činnosť


Profesori

prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Tel.: 055/60 26 154
E-mail: josef.blazek@tuke.sk
B43/151
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je garantom predmetov Modelovanie a simulácie, Základy leteckej kybernetiky, Moderné informačné a regulačné systémy, Aplikovaná magnetometria, Senzorika leteckých a dopravných systémov, Inteligentné snímače.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na výskum špeciálnych senzorov, modelovanie senzorických a regulačných systémov, aplikáciu magnetometrických a senzorických systémov v praxi.

prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.
emeritný profesor
Tel.: 055/60 26 157
E-mail: dusan.rodzinak@tuke.sk
B43/039
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je garantom predmetov Kovové a nekovové letecké materiály, Letecké technológie, Materiály, technológie a súčiastky, Materiály a výrobné technológie, Seminár z kovových a nekovových leteckých materiálov, Seminár z leteckých technológií.
Vedecká činnosť
Vedecká činnosť je v súčasnej dobe zameraná na výskum v oblasti tribológie - hlavne na kontaktnú únavu materiálov vyrobených cestou práškovej metalurgie a možnosťami jej ovplyvnenia povlakmi typu PVD/CVD a DLC.


Docenti

doc. Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., ING-PAED IGIP
Tel.: 055/60 26 153
E-mail: katarina.draganova@tuke.sk
B43/147
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Snímače fyzikálnych veličín, Základy kybernetiky, Základy leteckej elektrotechniky a elektroniky a Technické normy a predpisy.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zaoberá súčasným stavom v problematike integrácie senzorov najmä v navigačných systémoch a stavom v matematickom spracovaní signálov.

doc. Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD., ING-PAED IGIP
Tel.: 055/60 26 156
E-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk
B43/159
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Mikrosystémy a nanotechnológie, Systémy pre zber a spracovanie údajov a Programovanie v elektrotechnike.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zaoberá problematikou súčasného stavu v oblasti multisenzorových systémov a návrhom riešenia a programového vybavenia štvorkanálového magnetometra.

doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Tel.: 055/60 26 155
E-mail: vaclav.moucha@tuke.sk
B43/145
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je garantom predmetov Základy elektroniky, Impulzová a číslicová technika, Senzorika inteligentných objektov, Digitalizácia a spracovanie signálov, Senzorika bezpečnostných a zabezpečovacích systémov.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na vývoj konštrukcie snímačov, číslicové spracovanie signálov a na elektronické bezpečnostné systémy.

doc. Ing. Miroslav ŠMELKO, PhD.
Tel.: 055/60 26 150
E-mail: miroslav.smelko@tuke.sk
B43/157
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Signály a sústavy, Analýza signálov a systémov, Mikrosystémy a nanotechnológie, Inteligentné snímače.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na vývoj a konštrukciu snímačov mechanického napätia, magnetických snímačov a ich elektroniky.

doc. Ing. Michal TKÁČ, PhD.
Tel.: 055/60 26 152
E-mail: michal.tkac@tuke.sk
B43/038
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Matematika I a II, Seminár z matematiky I a II a Aplikovaná matematika.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej činnosti sa zameriava na matematické modelovanie, aplikáciu štatistických optimalizačných metód, elektronické mechanizmy budovania dôvery, reputačné mechanizmy, systémy manažérstva kvality, zlepšovanie produkcie, kvalitu produkcie, analýzu a manažment rizika a finančné trhy

doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD.
Tel.: 055/60 26 139
E-mail: ladislav.tomco@tuke.sk
B43/164
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je garantom a učiteľom predmetov Fyzika I, Fyzika II, Seminár z fyziky I a Seminár z fyziky II.
Vedecká činnosť
Jeho vedecká aktivita je zameraná na výskum základných fyzikálnych vlastností magnetických kvapalín a iných kompozitov obsahujúcich magnetické nanočastice, napr. kvapalné kryštály dopované nanočasticami (feronematiká). Študovaný je vplyv koncentrácie, tvaru i veľkosti magnetických nanočastíc na dielektrické vlastnosti pripravených materiálov a možnosť využitia niektorých z nich pre hypertermiu.


Odborní asistenti

Ing. František HEŠKO, PhD.
Tel.: 055/60 26 117
E-mail: frantisek.hesko@tuke.sk
B43/158
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je vyučuje predmet Technické merania.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na detekciu UAV, analýzu signálov, identifikáciu interferujúcich signálov a návrh detekčného zariadenia a algoritmov pre spracovanie detegovaných signálov

RNDr. Peter SZABÓ, PhD.
Tel.: 055/60 26 133
E-mail: peter.szabo@tuke.sk
B14/102
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti garantuje a vyučuje predmety Matematika I-II, Seminár z matematiky I-II, spolugarantuje predmet Numerická matematika, Aplikovaná matematika. Pre doktorandské štúdium vyučuje predmety Vybrané kapitoly z matematiky a Vysokovýkonné počítanie.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej činnosti sa zameriava na nasledujúce Oblasti výskumu: matematika a štatistika (diskrétna matematika, teória matíc), informatické vedy (algoritmy), automatizácia a telekomunikácie, ekonómia a manažment.

RNDr. Katarína TIBENSKÁ, PhD.
Tel.: 055/60 26 138
E-mail: katarina.tibenska@tuke.sk
B43/165
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti je učiteľom predmetov Fyzika I, Fyzika II, Seminár z fyziky I a Seminár z fyziky II a Teória elektromagnetického poľa.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa zameriava na štúdium transportných a termodynamických vlastností vybraných magnetík pri nízkych teplotách.

RNDr. Vladimír ŽELEZNÍK
Tel.: 055/60 26 161
E-mail: vladimir.zeleznik@tuke.sk
B43/158
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Matematika I a Matematika II.
Vedecká činnosť
Vo vedeckej oblasti sa venuje teórii grafov so zameraním na súčiny grafov, topologické vlastnosti grafov, aplikácii teórie grafov v ekonomickej a technickej praxi (metóda CPM, toky v sieťach), aplikácie štatistických metód v ekonomických a technických oboroch, aplikácii metód operačného výskumu (lineárne programovanie, dopravný problém, distribučná úloha, modely obnovy, modely obsluhy) v ekonomických a technických oboroch.


Technici

Ing. Peter BUJŇÁK
Tel.: 055/60 206 136
E-mail: peter.bujnak@tuke.sk
B43/119
Technik pre vzdelávacie činnosti

doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.
Tel.: -
E-mail: rudolf.zahradnicek@tuke.sk
B43/141
Technik pre vzdelávacie činnosti


Interní doktorandi

Ing. Martin FIĽKO
2018 INT
E-mail: martin.filko@tuke.sk
B43/142
Publikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.Doba štúdia: 01. 09. 2018 - 31. 08. 2021

Ing. Patrik KAŠPER
2020 INT
E-mail: patrik.kasper@tuke.sk
B43/157
Publikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav ŠMELKO, PhD.Doba štúdia: 01. 09. 2020 - 31. 08. 2023

M.Eng. Ing. Marek KOŠUDA
2018 INT
E-mail: marek.kosuda@tuke.sk
B43/156
Publikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.Doba štúdia: 01. 09. 2018 - 31. 08. 2021

Ing. Jozef NOVOTŇÁK
2018 INT
E-mail: jozef.novotnak@tuke.sk
43/142
Publikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Václav Moucha, CSc.Doba štúdia: 01. 09. 2018 - 31. 08. 2021

Ing. Zoltán SZŐKE
2019 INT
E-mail: zoltan.szoke@tuke.sk
B43/142
Publikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.Doba štúdia: 01. 09. 2019 - 31. 08. 2022


Externý doktorand
Ing. Rastislav JURČ
2018 EXTPublikačná činnosť
Školiteľ: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.Doba štúdia: 01. 09. 2018 - 31. 08. 2023