Učebne katedryPočítačová učebňa B14-20

Na učebni B14-20 sa zabezpečuje výuka elektrotechnických predmetov ako elektrické meranie, aplikovaná senzorika, modelovanie a simulácia a iných, pri ktorých je potrebné využívať rôzne špecializované softvéry. Do softvérového vybavenia učebne patria programy: MATLAB, MultiSIM, QuickField, OrCAD, Fedora Electronic Lab. Zároveň je možné tu zabezpečiť inžinierske činnosti v oblasti CAD-Computer aided design, CAM-Computer aided manufacturing, CAE-Computer aided engineering. Zabezpečuje 3D modelovanie a pevnostné analýzy metódou konečných prvkov v programovom systéme Creo + Mechanica (Static, Modal, Buckling, Fatigue, Dynamic, Thermal). Slúži na výuku predmetov CAD/CAM/CAE aplikácií pre strojárske odbory Leteckej fakulty v predmetoch: CAD, konštruovanie s podporou počítača (KPP) a CAX metódy navrhovania konštrukcií.


Učebne B16-28, B14-5, B14-6, B14-19, B15-14, UB-131 a UB-133

Učebne sú využívané na výučbu rôznych všeobecných a technických predmetov, sú prispôsobené pre skupiny študentov v počte od 24 do 112. Súčasťou vybavenia väčšiny učební je projektor a biela tabuľa. Na učebniach, kde sú ešte klasické tabule na písanie kriedou, budú umiestnené biele tabule v dohľadnej dobe. Najnovšie učebne sú B14-5 a B14-6, avšak postupne je plánované vynovenie všetkých ostatných učební.