2011


VEDECKÝ SEMINÁR

Senzorika a magnetometriaVedecký seminár „Senzorika a magnetometria“ sa uskutočnil dňa 8. 12. 2011 v areáli Leteckej fakulty (Rampová 7, Košice).

Ciele
Cieľom seminára bolo vzájomné informovanie sa o výskume a vývoji v oblasti magnetometrie a senzoriky, najmä košických, ale aj iných pracovísk.
Okrem základnej prezentácie pracoviska bolo hlavným cieľom akcie poskytnúť priestor na predstavenie svojej práce najmä mladým pracovníkom a doktorandom.
Seminár poskytol tiež výbornú príležitosť k upevneniu existujúcich a nadviazaniu nových kontaktov v rámci SMAGS-u a riešeného odboru.

Zameranie
Seminár je zameraný na tieto základné oblasti:

 • výskum nových materiálov,
 • výskum nových magnetických mikrodrôtov,
 • magnetické merania,
 • výskum a vývoj senzorov a meracích systémov,
 • testovanie a kalibrácia,
 • aplikácie magnetometrie v najrôznejších oblastiach praxe,
 • UAV a ich senzorika.Garanti akcie

 • prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
 • doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.

Programový a vedecký výbor

Predseda:

 • prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Čestný predseda:

 • prof. RNDr. Pavol VOJTANÍK, DrSc.

Členovia:

 • doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
 • doc. Ing. Rastislav VARGA, PhD.
 • RNDr. Ivan ŠKORVÁNEK, CSc.
 • RNDr. František KOVÁČ, CSc.
 • doc. Ing. Ján ZIMAN, PhD.

Rokovacie jazyky
slovenčina, čeština, angličtina


Prezentované príspevky

Magnetické mikrodrôty pre spintroniku a technické aplikácie
doc. RNDr. Rastislav VARGA, PhD.

Vplyv kritického poľa na magnetické vlastnosti mikrodrôtov
Mgr. Jana GAMCOVÁ

Štúdium magnetických vlastností v moderných nanokryštalických mikrodrôtoch na báze HITPERMu
RNDr. Peter KLEIN

Moderné Heuslerové zliatiny a ich charakterizácia
Mgr. Tomáš RYBA

Magnetické kvapaliny a ich aplikačné možnosti
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD.

Vývoj a využití magnetických senzoru v projektech Katedry měření, ČVUT FEL
Ing. Michal JANOŠEK

Odhadování pozice objektu založené na magnetické metodě
Ing. Aleš ZIKMUND

Hallov jav v slučke vírových prúdov (prezentácia časti výskumu na pracovisku)
RNDr. Mária KLADIVOVÁ, PhD.

Meranie štartovacieho poľa ako funkcie parametrov premagnetizačného impulzu v bistabilnom mikrodrôte
RNDr. Ing. Jozef ONUFER

Výskumné aktivity LNAM ÚEF SAV za posledné obdobie
RNDr. Jozef KOVÁČ, CSc.

Rýchlochladené zliatiny na báze GALFENOLU
RNDr. Marek VARGA, PhD.

Magnetické a štruktúrne vlastnosti rýchlochladených dvojvrstvových pások Fe a Co
Mgr. Marek CAPÍK

Rámcový prehľad o projektoch a vedeckej práci na KLTP
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.

Metódy kalibrácie dvojosových akcelerometrov
Ing. Katarína DRAGANOVÁ

Modulárny magnetometer s CPLD
Ing. Pavol LIPOVSKÝ

Vývoj snímačov pnutia na báze mikrodrôtov
Ing. Miroslav ŠMELKO