2018SENZORIKA A MAGNETOMETRIA 2018

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Organizátori:

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach


Slovenská magnetická spoločnosť - ZSVTS
Miesto konania:Letecká fakulta TUKE, Rampová 7, Košice, Sieň Vedeckej rady
Dátum konania:6.12.2018
Garanti konferencie:prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc., VŠBM, SR
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc., TUKE, KE, SR
prof. Ing. Pavel RIPKA, CSc., ČVUT Praha, ČR
prof. RNDr. Rastislav VARGA, DrSc., UPJŠ, KE, SR
Programový a vedecký výbor:
Predseda:
Členovia:
doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD., TUKE, KE, SR
prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc., TUKE, KE, SR
doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD., TUKE, KE, SR
doc. Ing. Ladislav FŐZŐ, PhD., TUKE, KE, SR
doc. RNDr. Ján FÜZER, PhD., UPJŠ, KE, SR
RNDr. František KOVÁČ, CSc., SAV, KE, SR
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc., TUKE, KE, SR
Ing. Miloš PREDMERSKÝ, PhD., USS, KE, SR
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., AOS, LM, SR
Ing. Zbyněk SCHREIER, CSc., ÚNMS SR, BA, SR
RNDr. Ivan ŠKORVÁNEK, CSc., SAV, KE, SR
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD., TUKE, KE, SR
prof. RNDr. Ján ZIMAN, PhD., TUKE, KE, SR
Organizačný výbor:doc. Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., TUKE, KE, SR
Ing. Mária JOZEKOVÁ, TUKE, KE, SR
Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD., TUKE, KE, SR
Ing. Miroslav ŠMELKO, PhD., TUKE, KE, SR
Cieľ konferencie:
Cieľom konferencie je vzájomné informovanie sa o výskume a vývoji v oblasti magnetických materiálov, magnetometrie a senzoriky.

Zameranie konferencie:
  • výskum nových magnetických materiálov,
  • výskum fyzikálnych vlastností a aplikácie magnetických mikrodrôtov,
  • magnetické merania,
  • výskum a vývoj senzorov a meracích systémov,
  • testovanie a kalibrácia senzorov,
  • aplikácie magnetometrie v najrôznejších oblastiach praxe,
  • UAV a ich senzorika.


Rámcový program konferencie:

08:30 - 10:00Zahájenie konferencie
1. blok prezentácií
10:00 - 10:20Prestávka, občerstvenie
10:20 - 12:002. blok prezentácií
12:00 - 13:30Obed
13:30 - 15:303. blok prezentácií
15:30 - 15:50Prestávka, občerstvenie
15:50 - 17:004. blok prezentácií
17:00Ukončenie seminára
Spoločenské posedenie
Pre záujemcov je k dispozícii aj publikovanie príspevkov vo forme článku v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku v konferenčnom zborníku. Príspevky napísané v šablóne posielajte e-mailom do 23.11.2018 na sam2018@tuke.sk. Konferenčný zborník vyjde na CD, bude mať ISBN.

Oficiálne jazyky konferencie sú slovenčina, čeština a angličtina.

Ubytovanie je možné v obmedzenom rozsahu priamo v areáli LF TUKE.

Vyplnené prihlášky posielajte e-mailom do 23.11.2018 na sam2018@tuke.sk.

Konferenčné poplatky
Účastníci konferencie: 50 €
Študenti a doktorandi: 30 €
Účastnícke poplatky zahŕňajú zborník z konferencie, občerstvenie, obed a záverečné posedenie. Poplatky musia byť zaplatené prevodom na účet do 23.11.2018.
Platba: prevodom
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Slovenská republika
IBAN: SK32 1111 0000 0010 7964 3002
SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX
Doplňujúce údaje: PRIEZVISKO účastníka konferencie
Príjemca: Slovenská magnetická spoločnosť
Južná trieda 2/A
040 01 Košice
IČO: 42108560
DIČ: 2022915532

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.