Pre uchádzačov o štúdium


Upozornenie pre všetkých študentov stredných škôl:


Prihlásiť sa na štúdium na Leteckej fakulte môžete
do 12. júna 2015.


Veľmi radi Vás privítame na ktoromkoľvek odbore,
do pozornosti dávame študijné programy
technického zamerania


Avionické systémy
a Prevádzka lietadiel.


Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium


Bakalárske študijné programy:
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Profesionálny pilot
 • Pracovník riadenia letovej prevádzky
 • Prevádzka lietadiel
 • Avionické systémy

Dôležité termíny a poplatky spojené s prijímacím konaním:
Podanie prihlášky:do 12. júna 2015
Rozhodnutie dekana o prijatí:do 26. júna 2015
Poplatok za prijímacie konanie:25.- € (papierová prihláška); 20.- € (e-prihláška)
Účet:7 000 20 16 21 / 8180
Variabilný symbol:55903
Konštantný symbol:0308
V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať v papierovej forme - na predpísanom tlačive poštou (doporučeným listom) na adresu Leteckej fakulty, elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška - vyplnenie a vytlačenie formulára a v papierovej forme zaslanie poštou) alebo osobne na Študijnom referáte LF.
Kontakt:
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7, 041 21 Košice
Študijný referát: Tel./fax: +421 (55) 602 61 09
Sekretariát dekana: Tel: +421 (55) 602 61 02
www.tuke.sk/lf
Podrobnosti o ponúkaných bakalárskych študijných programoch, podmienkach prijatia na bakalárske štúdium, podrobný popis postupu pri prihlasovaní sa na štúdium a ďalšie informácie o prijímacom konaní vrátane súvisiacej legislatívy sú priebežne aktualizované na stránke Leteckej fakulty.

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium

Inžinierske študijné programy:
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Prevádzka lietadiel
 • Senzorika a avionické systémy

Dôležité termíny a poplatky spojené s prijímacím konaním:
Podanie prihlášky:do 5. júna 2015
Rozhodnutie dekana o prijatí:do 3. júla 2015
Poplatok za prijímacie konanie:25.- € (papierová prihláška); 20.- € (e-prihláška)
Účet:7 000 20 16 21 / 8180
Variabilný symbol:55903
Konštantný symbol:0308
Kontakt:
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7, 041 21 Košice
Študijný referát: Tel./fax: +421 (55) 602 61 09
Sekretariát dekana: Tel: +421 (55) 602 61 02
www.tuke.sk/lf
Podrobnosti o ponúkaných inžinierskych študijných programoch, podmienkach prijatia na inžinierske štúdium, podrobný popis postupu pri prihlasovaní sa na štúdium a ďalšie informácie o prijímacom konaní vrátane súvisiacej legislatívy sú priebežne aktualizované na stránke Leteckej fakulty.


Podmienky prijatia na doktorandské štúdium


Doktorandské študijné programy:
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Prevádzka lietadiel
 • Letecké a priemyselné elektronické systémy

Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium, postupe pri prihlasovaní sa na doktorandské štúdium, termín podania prihlášky, prijímacieho pohovoru a termín rozhodnutia dekana o prijatí na štúdium, informácie o poplatkoch súvisiacich s prijímacím konaním a súvisiaca legislatíva budú postupne aktualizované na stránke Leteckej fakulty.