ZameranieZameranie katedry
Vo vedeckej oblasti sa Katedra leteckej technickej prípravy orientuje na oblasti senzoriky, diagnostiky a dlhodobo úspešne rozvíjanú magnetometriu. Realizuje základný a aplikovaný vedecký výskum.
Základný vedecký výskum je zameraný na konštrukciu snímačov fyzikálnych polí, návrh obvodov snímačov magnetických polí, číslicové spracovanie signálov, návrh číslicových filtrov, navigáciu podľa fyzikálnych polí, meranie fyzikálnych veličín, návrh neurónových sietí. V oblasti leteckého strojárstva je základný výskum zameraný na zisťovanie mechanických vlastností materiálov, najmä únavy kovov vrátane metalografických rozborov, v oblasti diagnostiky motorov na vibrodiagnostiku.
Aplikovaný vedecký výskum je na katedre zameraný najmä na konštrukciu elektromagnetických impulzných systémov, bezkontaktnú diagnostiku, analýzu vlastností feromagnetických materiálov a mikrodrôtov, na analýzu elektromagnetického smogu a vývoj, testovanie a kalibráciu rôznych druhov snímačov.


Riešené vedecké úlohy
Výroba a aplikácia snímačov na báze magnetických mikrodrôtov

Magnetické mikrodrôty sú nielen cestou rozvoja „spintroniky“, ako nástupcu súčasnej elektroniky, ale aj moderným snímacím prvkom. Na katedre je realizovaný výskum a vývoj mikrodrôtových senzorov pnutí, teploty a magnetického poľa. Skúmané a vyvíjané sú aj bezkontaktné verzie senzorov umožňujúce zabudovanie mikrodrôtu priamo do štruktúry testovaného objektu (napr. sklolaminátu alebo iných kompozitov).
Aplikačná vektorová magnetometria

Originálne číslicové snímače magnetického poľa v spojení s inteligentným spracovaním signálov našli široké uplatnenie v špeciálnych priemyselných magnetometroch rady HFT a v laboratórnych vektorových magnetometroch typu VEMA. Posledná prakticky realizovaná a testovaná verzia predstavuje štvorkanálový systém s pokročilými funkciami, analýzou a vizualizáciou meraných signálov a výkonným postprocesingom.
Vplyv nových spôsobov úpravy spekaných materiálov (povlaky typu PVD/CVD, DLC a laser) na ich tribologické vlastnosti

S rozvojom automobilového priemyslu stúpa využitie konštrukčných súčiastok vyrobených práškovou metalurgiou. Tieto súčiastky (napr. ozubené kolesá) sú podrobované kontaktnej únave a abrazívnemu poškodeniu. Aplikácie povrchových úprav prinášajú podstatné zlepšenie ich odolnosti a zvyšujú ich životnosť. Ich náhrada za kompaktné materiály prináša nezanedbateľné ekonomické úspory.
Báza pre výskum, vývoj, konštruovanie, testovanie a aplikácie bezpilotných prostriedkov

Jednou z kľúčových technológií budúcnosti, otvárajúcou nové možnosti inovatívnych aplikácií, sú malé bezpilotné lietajúce prostriedky. Priestorová, materiálna a znalostná báza, umožňujúca výskum, vývoj, konštruovanie, testovanie, výučbu a aplikácie bezpilotných systémov je kľúčovým predpokladom pre široký rozmach tejto perspektívnej technológie a jej budovanie so zameraním na multirotorové bezpilotné prostriedky je jedným z dlhodobých zámerov katedry.