Laboratóriá katedry

Laboratóriá tvoria najdôležitejšiu súčasť materiálno-technického vybavenia Katedry leteckej technickej prípravy. Poskytujú priestorové a technické prostriedky pre pedagogickú a vedeckú činnosť. Široká škála meracích prístrojov, prípravkov, pomôcok a špecializovaného softvéru umožňuje v praktickej výučbe elektrotechnických a strojárskych predmetov realizovať veľké množstvo laboratórnych úloh a v rámci vedeckej práce vykonávať náročné merania základného a aplikovaného výskumu. V súčasnosti katedra disponuje deviatimi špecializovanými laboratóriami:L23 Laboratórium elektrotechniky

Laboratórium slúži na meranie vlastností základných prvkov a súčiastok elektrických obvodov, vlastností výkonových silnoprúdových obvodov a elektrických strojov a zostavovanie jednoduchých regulačných obvodov a systémov, ďalej na získanie zručnosti v obsluhe a voľbe meracích prístrojov pri praktickej výučbe predmetov: Práca na elektrických zariadeniach, Elektrotechnika a elektronika, Letecká silnoprúdová elektrotechnika, Energetické systémy lietadiel. Na laboratóriu sa realizujú a merajú funkčne vzorky a prototypy realizovaných vedeckých úloh, realizujú sa rôzne experimenty a merania v rámci vedeckej práce katedry.Prístrojové vybavenie       Riešené úlohy       Interaktívny pohľadL22 Laboratórium elektroniky

Elektrotechnické laboratórium s množstvom meracích pracovísk, ktoré sú vybavené základným sortimentom elektronických analógových a číslicových meracích prístrojov, názornými meracími prípravkami a laboratórnymi pomôckami. Laboratórium elektroniky poskytuje študentom príjemné a atraktívne prostredie s vhodným technickým zabezpečením na získavanie praktických zručností a to najmä v týchto oblastiach: v oblasti overovania vlastností analógových a číslicových elektronických obvodov, v oblasti overovania princípov a základných funkcií snímačov pre priemyselné, dopravné, letecké, bezpečnostné a zabezpečovacie systémy, v oblasti overovania základných úloh bezpečnostných systémov.Prístrojové vybavenie       Riešené úlohy       Interaktívny pohľadL24 Laboratórium elektrických meraní

Laboratórium je určené na praktické meranie aktívnych a pasívnych elektrických a neelektrických veličín, meranie vlastností analógových a číslicových senzorov a meracích prístrojov, overovanie a porovnávanie meracích metód, overovanie vlastností zdrojov stimulačných signálov, zostavovanie automatizovaných meracích pracovísk a na získanie zručností v obsluhe a voľbe meracích prístrojov. Laboratórium je využívané pri praktickej výučbe predmetov Metrológia a elektrické meranie, Automatizované modulárne meracie systémy, Snímače a mikrosystémy, Inteligentné snímače, Moderné navigačné a informačné systémy.Prístrojové vybavenie       Riešené úlohy       Interaktívny pohľadL16 Laboratórium magnetometrie

Laboratórium magnetometrie je určené na realizáciu magnetických meraní a výskum vlastností magnetických materiálov, meracích systémov a meracích metód. Na tomto laboratóriu sú riešené dizertačné práce a projekty katedry zamerané do oblasti aplikovanej magnetometrie. Laboratórium sa využíva pri praktickej výučbe predmetov Magnetometre a magnetické merania, Aplikovaná magnetometria, Senzorika prieskumných a zabezpečovacích systémov, Internetové technológie merania a riadenia, Základy techniky aktuátorov a servosystémov.Prístrojové vybavenie       Riešené úlohy       Interaktívny pohľadL21 Laboratórium senzoriky

Laboratórium je určené na meranie vlastností základných elektrických a elektronických prvkov, snímačov fyzikálnych veličín, číslicových prvkov a obvodov, návrh a realizáciu číslicových filtrov, na získanie zručnosti v obsluhe a voľbe meracích prístrojov pri praktickej výučbe predmetov základy elektroniky, základy leteckej elektrotechniky, základy leteckej elektroniky, signály a sústavy. Vo vedecko-výskumnej oblasti je na laboratóriu realizovaný základný výskum senzorov slabých magnetických polí, konštrukcia a realizácia relaxačných magnetometrov, vývoj metód pre metrológiu vektorových snímačov fyzikálnych polí a vývoj a realizácia magnetometrických metód pre detekciu kovov, archeológiu a ekológiu.Prístrojové vybavenie       Riešené úlohy       Interaktívny pohľadLaboratórium mechanických skúšok materiálov

Laboratórium slúži na zisťovanie základných mechanických vlastností materiálov a to hlavne pevnostných, únavových, pre skúšky tvrdosti, vrubovej húževnatosti, hlbokoťažnosti, odolnosti voči tečeniu a pod. Obsahuje zariadenie pre statickú skúšku v ťahu (o rozsahu 10 ton) s možnosťou skúšok za zvýšených teplôt, ako aj únavových skúšok systémom ťah – tlak. Pre skúšky tvrdosti sú k dispozícii 2 ks tvrdomery typu Rockwell, 2 ks typu Brinell, a kombinovaný tvrdomer typu Brinell-Vickers. Na únavové skúšky je k dispozícii zariadenie pre cyklické namáhanie typu MUI s rotačným ohybom a frekvenciou 6000 ot/min. Pre zisťovanie húževnatosti slúži Charpyho kladivo.Prístrojové vybavenie       Riešené úlohy       Interaktívny pohľadLaboratórium metalografie

Laboratórium slúži na prípravu metalografických preparátov a následne na ich pozorovanie metalografickými mikroskopmi. Okrem 6 menších mikroskopov je k dispozícii i veľký stolný mikroskop, ktorý umožňuje meranie mikrotvrdosti, makroskopické pozorovania , ako i fotografickú dokumentáciu. Na prípravu metalografických preparátov je k dispozícii príslušná technika pozostávajúca z brúsok na mokro a automatických leštičiek.Prístrojové vybavenie       Riešené úlohy       Interaktívny pohľadL15 Laboratórium diagnostiky

Laboratórium slúži na vykonávanie skúšok materiálov prevažne v oblasti kontaktnej únavy, nakoľko disponuje zariadeniami typu R-MAT a AXMAT určené pre analyzovanie poškodenia a vzniku pittingov na vzorkách zo skúmaných materiálov. Okrem toho sa využíva tiež ako laboratórium vibračnej diagnostiky, vybavené prístrojom fy. B+K a CMVA 55 Microlog v spolupráci s Katedrou leteckého inžinierstva.Prístrojové vybavenie       Riešené úlohy       Interaktívny pohľadLaboratórium e-Dom

E-dom je samostatný objekt-budova v priestoroch Leteckej fakulty, ktorý je postupne multisenzoricky vybavovaný tak, aby bolo možné dlhodobé a nepretržité monitorovanie procesov a činností, ktoré priamo v objekte a jeho blízkom okolí prebiehajú. Namerané údaje časového vývoja meraných fyzikálnych veličín a polí sú ukladané do štruktúrovaných databáz a vizualizované na internete. Súčasne sú analyzované aktuálne prebiehajúce procesy, ktoré monitorované zmeny fyzikálnych veličín v danom priestore vyvolávajú.


Prístrojové vybavenie       Riešené úlohy       Interaktívny pohľad